Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA

"WODNA EKO-AWANGARDA"

Cel projektu

Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych metod oraz form w edukacji ekologicznej dotyczącej wody, w tym jej świadomej i racjonalnej eksploatacji , ochrony oraz poszanowania zasobów. Cele szczegółowe to : - wzrost świadomości uczestników projektu na temat stanu opolskiego odcinka rzeki Odry, kanałów oraz znajdujących się na terenie Opola zbiorników antropogenicznych w dawnych wyrobiskach; - zebranie i ukazanie w interaktywnej infografice ( z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej ) wiadomości pozyskanych podczas wycieczek oraz zajęć doświadczalnych w szkole na temat stanu opolskich środowisk wodnych oraz jakości wody w poszczególnych miejscach ; - zorganizowanie dla mieszkańców miasta wystawy poplenerowych prac plastycznych uczestników projektu ( ukazujących jak powinno być ) wraz zestawieniem dokumentacji fotograficznej ( stan zastany - jak jest ) miejsc znanych i lubianych przez Opolan, w celu zwrócenia uwagi na dewastację i zaśmiecanie środowiska wodnego , pod hasłem: Wodna Eko-Awangarda – Kiedy płacze woda… - wpisanie się w działania ogólnopolskie związane z ustanowionym przez Sejmową Komisję Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej roku 2019 Rokiem Rzeki Odry, zwrócenie uwagi na działania odbywające się w Opolu oraz promocję rodzinnego angażowania się w działania na rzecz zwiększenia świadomości w dziedzinie ochrony wody.

LICZBA GŁOSÓW: 6564

Szczegółowy opis projektu

Projekt Wodna Eko – Awangarda opiera się na idei prowadzenia edukacji ekologicznej w sposób nowatorski i otwarty na nowoczesne trendy w edukacji – takie jak: - oparcie „poznania” na doświadczaniu i eksperymentowaniu, wykorzystaniu metod aktywizujących oraz działań w terenie; - wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym rzeczywistości rozszerzonej ( wyjaśnienie: rzeczywistość rozszerzona ang. Augmented Reality – system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo), zasobów sieci oraz narzędzi komunikacyjno-informatycznych; - czerpanie z szeroko rozumianej „kultury obrazu” , wykorzystanie fotografii w badaniach teoretycznych i empirycznych dotyczących środowiska wodnego; - nadawanie obrazom odpowiedniego kontekstu, aby stał się czynnikiem pobudzającym nie tylko zmysły, lecz także procesy poznawcze, prowadził ku zrozumieniu i odkryciu prawdy o stanie najbliższego otoczenia; - wykorzystanie wychowania i nauczania przez sztukę – w szczególności technik graficznych oraz malarskich – w celu emocjonalnego zaangażowania uczestników projektu w poruszaną tematykę; - zaangażowanie jak największej ilości uczestników w ideę projektu – w tym również rozszerzenie oddziaływania po-ekologicznego dotyczącego ochrony wody i troski o zasoby wodne - na społeczność międzynarodową poprzez platformę eTwinning. DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE ETAP WSTĘPNY – zapoznanie społeczności szkolnej z ideą projektu, rozdzielenie zadań na poszczególne zespoły zadaniowe, ustalenie harmonogramu, założenie strony internetowej projektu, szukanie partnerów w międzynarodowej społeczności szkolnej na platformie eTwinning, zakup niezbędnych materiałów, zestawów badań i narzędzi. Przygotowanie do szkolnych obchodów Dnia Wody (wyjaśnienie: Światowy Dzień Wody, ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca. ). Próba określania śladu wodnego dla społeczności szkolnej, dla każdego ucznia – z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji oraz możliwości dostępnych w Internecie, w celu uświadomienia wagi i aktualności tematu projektu ( wyjaśnienie: Ślad wodny mierzy ilość wody używanej do produkcji każdego z używanych przez nas towarów i usług. Można go zmierzyć dla pojedynczego procesu, takiego jak uprawa ryżu, dla produktu, takiego jak para dżinsów, dla paliwa, które wkładamy do naszego samochodu, lub dla całej międzynarodowej firmy. Ślad wodny może również informować nas, ile wody zużywa dany kraj - lub globalnie - w określonym dorzeczu lub z warstwy wodonośnej-https://waterfootprint.org) ETAP WŁAŚCIWY RELIZACJI PROJEKTU - poszukiwanie i analiza przez uczniów informacji na temat zasobów wodnych miasta Opola ( rzeki, kanały, zbiorniki naturalne, zbiorniki sztuczne, ujęcia wody ) – korzystanie z własnych doświadczeń i znajomości topografii miasta, analiza planów i map najbliższej okolicy, poszukiwanie zdjęć związanych z określonymi miejscami – w zbiorach rodzinnych oraz w sieci; - działania zmierzające do poszerzenia wiedzy na temat ochrony zasobów wodnych oraz ogólnie tematyki związanej z wodą – jej eksploatacją, wykorzystaniem, oszczędzaniem – poszukiwanie i wykorzystanie materiałów dostępnych w sieci, tworzenie własnych zasobów; - zajęcia w terenie – zbieranie materiałów poglądowych, wykonywanie fotografii, zbieranie próbek wody do badań ( rzeka Odra, Kanał Młynówka, Kanał Ulgi, starorzecze Odry, zbiornik Silesia, Malina, Bolko, Groszowice, kamionka, stawek na wyspie Bolko ) ; - zapoznanie z ofertą edukacyjną opolskich instytucji zajmujących się ochroną wody, skorzystanie z dostępnej w tym czasie oferty, spotkanie z pracownikiem WiK, przedstawicielem prężnego opolskiego środowiska żeglarskiego; - zajęcia doświadczalne – badanie próbek wody pobranych z różnych zasobów podczas wycieczek, określanie m.in. takich cech fizyko-chemicznych jak: przejrzystość, zapach, twardość ogólna, twardość węglanowa,, współczynnik pH , zawartość azotynów, fosforanów, jonów żelaza, dwutlenku węgla i innych czynników chemicznych ważnych dla zachowania bioróżnorodności; - rodzinny udział w obchodach Dnia Wody oraz Dnia Rzeki – cyklicznych imprezach organizowanych w Opolu ( marzec/czerwiec), szkolne obchody Dnia Wody ( marzec ), Dnia Rzeki ( czerwiec ) oraz Dnia Żeglarza ( przełom maj/czerwiec ) z udziałem rodziców, dziadków oraz rodzeństwa uczniów; - plener fotograficzno - malarski w wybranych miejscach, zbieranie materiału na wystawę „Wodna Eko-Awangarda – Kiedy płacze woda…”, drobne prace porządkowe w odwiedzanych miejscach; - realizacja projektu w wymiarze międzynarodowym – działania na platformie eTwinning; - bieżące akcje informacyjno-promocyjne o projekcie, uzupełnianie na bieżąco infograficznej mapy ukazującej zasoby wodne Opola, umieszczanie na niej danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – kodowanie informacji za pomocą aplikacji rzeczywistości rozszerzonej ( HP REVEAL ) oraz kodów QR. ETAP KOŃCOWY RELIZACJI PROJEKTU - zorganizowanie wystawy poplenerowej „Wodna Eko-Awangarda – Kiedy płacze woda…” dla mieszkańców miasta w Opolskim Ratuszu – wystawa będzie wielokontekstowa – zakłada powiązanie autentycznych zdjęć wykonanych podczas zajęć w terenie - z artystycznymi pracami dzieci ( grafika, pejzaż, rysunek z natury ) wizualizującymi te same miejsca . Wystawa zestawi obraz tego jak jest z wizją – jak być powinno; - zakończenie i ewaluacja projektu eTwinning; - ewaluacja projektu, podsumowanie i zredagowanie sprawozdania.

Organizatorzy: