Przedszkole nr 8 w Piasecznie

"Leśnie laboratorium pod chmurką"

Cel projektu

CELE GŁÓWNE: - aranżowanie naturalnej przestrzeni edukacyjnej (ogród leśny) inspirującej dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk przyrody, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów, wyciągania wniosków, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem - rozbudzanie ciekawości poznawczej - kształtowanie postaw społecznych opartych na odpowiedzialności za powierzone zadania, tolerancji wobec odmiennych pomysłów i sposobów działania, zgodnej współpracy w zespole - nawiązywanie kontaktów z instytucjami działającymi na rzecz przyrody w środowisku lokalnym - dążenie do modelu nowoczesnego nauczyciela, który nie boi się wyzwań współczesnej edukacji , poszukującego źródeł finansowania własnych projektów i inicjatyw. CELE SZCZEGÓŁOWE: - wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację atrakcyjnych warunków sprzyjających nabywaniu wiedzy i umiejętności w każdej sferze rozwoju, - zachęcanie do samodzielnej eksploracji otaczającej przyrody, - kształtowanie wrażliwości estetycznej w bezpośrednim kontakcie z naturą, pełniejsze poznawanie wartości wizualnych , dźwiękowych, węchowych i dotykowych charakterystycznych dla lasu (m.in. atmosfera lasu w różnych porach dnia i roku, głosy zwierząt i ptaków, zapach leśnych roślin itp.) - promowanie postaw przyjaznych naturze podczas podejmowania różnych form działalności w ekosystemie leśnym, - kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody - doskonalenie orientacji w terenie, - podnoszenie poziomu integracji sensorycznej poprzez udział w zabawach doskonalących zmysły, - utrwalanie nawyku zachowania ciszy w miejscach do tego wyznaczonych (krąg ciszy) -rozwijanie wytrwałości i samodzielności w pokonywaniu napotykanych trudności, -udoskonalenie umiejętności zespołowego działania, - odczuwanie zmian zachodzących w wyglądzie szaty roślinnej lasu –poznawanie przyczyn takich zmian, -uatrakcyjnienie prowadzonych obserwacji w terenie poprzez wykorzystanie przyrządów służących do obserwacji. -promowanie ciekawych form spędzania czasu w naturalnym środowisku - poznanie instytucji i zawodów promujących wiedzę na temat ekologii i przyrody, - integracja środowiska przedszkolnego i lokalnego poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego - promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczej .

LICZBA GŁOSÓW: 1865

Szczegółowy opis projektu

Opis projektu. Projekt „Leśne laboratorium pod chmurką” jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnej edukacji najmłodszych, która oparta jest na naturalnej strategii uczenia się dzieci. Strategia percepcyjno –innowacyjna wspiera naturalne mechanizmy zgłębiania wiedzy, a nie narzuca dzieciom poznawania świata wg reguł dorosłych. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest stworzenie wspierającego środowiska uczenia się , stąd wynika główny cel naszego projektu : zaaranżowanie naturalnej przestrzeni edukacyjnej (leśny ogród) inspirującej dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów, wyciągania wniosków, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem Założeniem projektu jest przeniesienie wszelkich aktywności dziecka opartych na bezpośrednim doświadczaniu z sali przedszkolnej do naturalnego środowiska. Chcemy jak najbardziej rozszerzyć przestrzeń edukacyjną wychowankom -zbyt mała powierzchnia ogranicza, bowiem potrzebę ruchu i swobodnego myślenia i działania dzieci. Otulina leśna, w której położone jest nasze przedszkole zajmuje 1,2 ha jest doskonałym miejscem do prowadzenia tego typu działalności. Las jest idealną przestrzenią nauki i zabawy, uaktywniane są tam wszystkie narządy zmysłów, dzięki czemu dzieci w sposób naturalny zdobywają wiedzę o otaczającym je świecie. Przeżywają siebie, jako składową część otoczenia, na które mogą wywierać wpływ, ale które jednocześnie wywierają wpływ na nie. Las daje dzieciom możliwość zdobywania doświadczeń poprzez eksperymentowanie, uważnie patrzenie i słuchanie, wąchanie, dotykanie oraz smakowanie. Te przeżycia stanowią niezwykle istotny element rozwoju dzieci. Odkrycia dokonane wszystkimi narządami zmysłów zapisują się w ich pamięci i budzą w nich gotowość do podejmowania odpowiedzialności, a także uczą cenić środowisko naturalne. Leśny ogród przedszkolny, w którym znajduje się mnogość gatunków leśnej flory i fauny zamierzamy odpowiednio zagospodarować, żeby umożliwić dzieciom jak najbardziej efektywne wykorzystanie jego naturalnych walorów. Podczas realizacji projektu zamierzamy zorganizować w ogrodzie: Działanie 1. Nazwa : Leśna pogodynka Forma: Stworzenie mini stacji meteorologicznej do prowadzenia i rejestrowania zaobserwowanych zjawisk meteorologicznych, wyposażenie jej w proste przyrządy meteorologiczne (termometry, deszczułki, rękaw wietrzny) Cel: Doskonalenie umiejętności obserwacji i rejestracji zmian pogody. Działanie 2. Nazwa: Leśne laboratorium pod chmurką. Forma: Stworzenie atrakcyjnego miejsca do podejmowania działalności badawczej przez dzieci w naturalnym środowisku, przeniesienie działań z sali przedszkolnej na leśną arenę badawczą, wyposażenie go w ławy i siedziska drewniane, na których dzieci swobodnie by eksperymentowały z zebranym materiałem przyrodniczym, podczas badań w terenie miałyby do dyspozycji dobrze wyposażone w odpowiednie akcesoria kuferki badacza (lupy, pęsety, pipety, rękawiczki, pojemniki do pobierania próbek itp.) Przykłady eksperymentów: badanie próbek mchu pod kątem wilgotności; badanie próbek gleby zebranych spod drzew iglastych i liściastych; co pływa?, co tonie?; leśne perfumy- moce zapachowe ukryte w materiale przyrodniczym, budowa liści, młode i stare owoce leśne -dostrzeganie różnic i podobieństw, gdzie można spotkać leśne grzyby; mchy, paprocie, porosty i ich tajemnice, czy kora wszystkich drzew wyglądają tak samo, jak rosną drzewa, nasiona w ruchu, jak zanieczyszczony jest nasz las? itp. Cel: inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk przyrody, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, zachęcania do prowadzenia własnych eksperymentów, wyciągania wniosków, dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, rozbudzanie ciekawości poznawczej Działanie 3. Nazwa : Ambona obserwacyjna Forma: Usytuowanie w dogodnym miejscu w lesie obiektu w kształcie wieżyczki służącego do obserwowania m.in. leśnych ptaków (sójki, sroki, dzięcioły, sikorki, puszczyki, rudziki, szpaki, kosy) Cel: Doskonalenie umiejętności prowadzenia spontanicznej obserwacji w terenie z wykorzystaniem przyrządów do obserwacji, rozwijanie spostrzegawczości, przestrzeganie umów dotyczących zachowania ciszy w wybranych miejscach w lesie . Działanie 4. Nazwa : Punkty obserwacyjne Forma: Wytyczenie na terenie ogrodu leśnego stałych punktów obserwacyjnych m.in leśne oczko wodne - umożliwiające dzieciom obserwacje cyklu rozwojowego żaby, poletko konwaliowe – umożliwiające poznanie etapu wzrostu roślin (prowadzenie dzienniczka obserwacji), kuźnię dzięcioła- umożliwiające poznanie efektów pracy leśnych ptaków, kolonię szpaków- umożliwiające obserwację zachowań lęgowych ptaków Cel: Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie i rejestrowanie ich, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody Działanie 5. Nazwa : Ścieżka sensoryczna Forma: Zbudowanie w ogrodzie ścieżkę sensorycznej wyposażonej w nagromadzony przez dzieci materiał przyrodniczy (szyszki, igliwie, mech, piasek, kamyki, kasztany) Cel: Integracja doznań sensorycznych dzieci, rozwijanie wyobraźni dotykowej, doskonalenie motoryki dużej Działanie 6. Nazwa: Naturalny tor przeszkód Forma: Wytyczenie w ogrodzie tzw. ścieżki zdrowia wykorzystującej naturalne przeszkody w terenie(zwalone pnie drzew, krzewy, ścieżki o naturalnym podłożu, drzewa) umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych zajęć gimnastycznych w przedszkolnym lesie oraz zabaw tropiących i doskonalących orientację. Cel: Doskonalenie umiejętności pokonywania przeszkód w terenie, kształtowanie cech motorycznych w zakresie szybkości, zwinności, skoczności i zręczności, stwarzanie okazji do wyrabiania zaradności, samodzielności, wytrwałości, pomysłowości Działanie 7 Nazwa : Ścieżka dydaktyczno-turystyczna Forma: Wytyczenie z pomocą leśnika na terenie ogrodu przedszkolnego ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej wyposażonej w profesjonalnie wykonane tablice informacyjne uwzględniające najważniejsze obiekty przyrodnicze w naszym lesie (gatunki drzew, krzewów, krzewinek, leśnych kwiatów), ustalenie wspólnie z dziećmi zadań do wykonania przy każdej z nich, wspólne opracowanie indywidualnych przewodników słowno-obrazkowych po ścieżce, zorganizowanie spaceru dla młodszych grup i wystąpienie starszaków w roli przewodników po wytyczonym szlaku. Cel: Poznawanie różnorodności szaty roślinnej lasu, wzbogacanie wiedzy na temat najbliższego środowiska przyrodniczego, kształtowanie postaw kulturalnego uczestnika świata przyrody. Działanie 8 Nazwa : Krąg ciszy Forma: Wyszukane miejsca sprzyjającego rozbudzaniu percepcji słuchowej i wyposażenie go w zwalone pnie drzew, opracowanie regulaminu korzystania z kręgu ciszy, organizacja zabaw rozwijających spostrzeganie akustyczne(m.in. tworzenie leśnej mapy dźwięków), rejestrowanie odgłosów lasu Cel: Doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie fascynacji lasem, przestrzeganie umów dotyczących zachowania ciszy w wybranych miejscach w lesie. Działanie 9. Nazwa : Leśny kwadrat matematyczny Forma: Wytyczenie miejsca umożliwiającego dzieciom dokonywanie pomiarów typu: ile drzew jest w lesie?, jak grube jest drzewo? ile lat ma drzewo? itp. Cel: Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia, dodawania i odejmowania , klasyfikowania, szacowania, dokonywania pomiaru długości, objętości, czasu. Działanie 10 Nazwa : Mini szkółka leśna Forma: Wytyczenie z pomocą leśnika terenu dla młodych sadzonek drzew, wykonanie nasadzeń przez dzieci, tabliczek informacyjnych, systematyczna ich pielęgnacją. Cel: rozbudzanie zainteresowania różnorodnością leśnej przyrody, dostrzeganie współzależności człowieka i środowiska. Mamy nadzieję, że dobrze zagospodarowany teren leśny, stanie się dla naszych małych badaczy wielką doświadczalną areną.- czarodziejskim światem doświadczania magicznych zjawisk przyrody. Wychowankowie będą mieli także możliwość w tworzeniu i formułowaniu wniosków pozwalających nie tylko na uporządkowanie wiedzy, ale nabycie schematu poznawczego związanego z poznawaniem danego zjawiska. Drugim założeniem projektu jest umiejętne dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. Pamiętajmy, że człowiek niezależnie od wieku najowocniej uczy się poprzez praktyczne działanie oraz nauczanie innych. Sam proces przedstawiania nabytej wiedzy to ważne doświadczenie w autoprezentacji dla każdego dziecka, a tym samym ważny krok do otwartości wobec otaczającego świata. Stąd pomysł, żeby do wspólnego odkrywania zaprosić rówieśników z innych placówek znajdujących się na terenie gminy Piaseczno. W ramach projektu zamierzamy zorganizować: Działanie 11 Nazwa: Otwarte drzwi do ósemkowego lasu Forma: Organizacja cyklu otwartych spotkań dla najmłodszych uczestników procesu edukacyjnego placówek z gminy Piaseczno. Podczas spotkań z rówieśnikami z innych przedszkoli sześciolatki wystąpią w roli gospodarzy leśnego laboratorium. Będą m.in.: przewodnikami po powstałej ścieżce dydaktyczno-turystycznej, opowiedzą o wybranym obiekcie przyrodniczym zachęcą innych do wykonania zadań, pod okiem nauczyciela pokierują wybranym doświadczeniem w leśnym laboratorium, przeprowadzą zabawę na orientację w terenie. Cel: nabywanie doświadczeń w autoprezentacji, umiejętne dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi, uporządkowanie wiedzy a temat świata przyrody, kształtowanie postaw odpowiedzialności za powierzone działania, czerpanie satysfakcji i radości z dobrze wykonanych zadań, integracja środowiska lokalnego, promocja placówki w środowisku lokalnym, dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie ciekawych form edukacji przedszkolnej z innymi nauczycielami. Najlepszą i najbardziej efektywną metodą nauczania jest bezpośrednie doświadczanie przez dziecko, dlatego do realizacji projektu wykorzystujemy różnorodne metody aktywne, m.in. metodę projektów badawczych. W ramach realizacji naszego przedsięwzięcia edukacyjno – badawczego zamierzamy przeprowadzić z dziećmi następujące projekty badawcze: Leśne igły i igiełki, Leśne kwiaty oraz inne propozycje wypływające z potrzeb i zainteresowań dzieci otaczającą przyrodą. Podczas realizacji projektów dzieci samodzielnie będą układać pytania na interesujące je zagadnienia, wskazywać ekspertów do pozyskania wiedzy, sami będą występować w roli ekspertów, przeprowadzać działalność badawczą z wykorzystaniem wskazanego materiału. Działanie 12 Nazwa: Igły i kwiaty leśne Forma: Zorganizowanie zajęć w oparciu o metody aktywizujące działalność poznawczą dzieci Realizacja projektów badawczych: Leśne igły i igiełki, Leśne kwiaty oraz innych wychodzących naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom poznawczym dzieci. Cel: Umiejętne formułowanie pytań na interesujące dzieci zagadnienia, wskazanie ekspertów pomocnych w zgłębianiu nurtujących zagadnień, eksperymentowanie z materiałem przyrodniczym, wnioskowanie, umiejętne współpracowanie w zespołach, prezentacja zdobytej wiedzy na forum grupy. Projekt Leśne laboratorium pod chmurką –uwzględnia współpracę ze środowiskiem lokalnym w tym rodzinnym. Zamierzamy rozszerzyć formy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz przyrody w środowisku lokalnym. Do współpracy zamierzamy zaprosić: -Nadleśnictw Chojnów - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie - Piaseczyńską Fundację Ekologiczną. W ramach wzajemnej współpracy zamierzamy podjąć następujące aktywności: Działanie 13 Nazwa : Święto lasu Forma: Zorganizowanie imprezy plenerowej z udziałem leśników dla całej społeczności przedszkolnej. Otwarcie galerii prac plastyczno - konstrukcyjnych w ogrodzie przedszkolnym, przeprowadzenie eko- zabaw w terenie. Cel: Rozbudzanie zainteresowania pracą ludzi działających na rzecz przyrody, promowanie twórczości artystycznej dzieci, poszerzanie bazy partnerów lokalnych do wzajemnej współpracy. Działanie 14 Nazwa : Domki dla owadów Forma: Warsztaty kulturalno –społeczne przeprowadzone w ogrodzie dla środowiska rodzinnego, konstruowanie domków dla owadów z wykorzystaniem zgromadzonego materiału przyrodniczego, spotkanie z etiologiem. Cel: zwrócenie uwagi na użyteczną rolę owadów, poznanie ciekawych zawodów związanych ze światem przyrody, poszerzanie doświadczeń konstrukcyjnych, integracja środowiska przedszkolnego, poszerzanie zakresu form współpracowania ze środowiskiem rodzinnym. Działanie 15 Nazwa : Jak nie zgubić się w lesie? Forma: Warsztaty edukacyjne zorganizowane przy współudziale instytutu badawczego leśnictwa. Cel: Doskonalenie orientacji w terenie, poznanie przyrządów służących do wyznaczania kierunków, poznanie naturalnych oznak pomocnych w orientacji (mech, gwiazdy, słońce). Działanie:16 Nazwa: Barwy lasu. Forma: plener malarski zorganizowany przy współudziale Piaseczyńskiej Fundacji Ekologicznej Cel: rozwijanie wrażliwości estetycznej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, uczulenie na barwy, wielkość kształt, rozwijanie inwencji twórczej Działanie 17 Nazwa: Zielona karuzela Forma: Gra terenowa z udziałem rodziców na terenie ogrodu przedszkolnego. Wytyczenie zadań na leśnych ścieżkach do realizacji o charakterze poznawczym i sprawnościowym. Cel: Poznanie alternatywnych form spędzania czasu z rodziną, promowania aktywności ruchowej spędzanej na łonie natury, wykorzystanie walorów naturalnego środowiska. Las o każdej porze roku i każdej porze dnia oferuje nam wciąż nowy obraz z innymi kolorami, zapachami, odgłosami, a tym samym jest niewyczerpalnym źródłem doświadczeń. Jednocześnie jest czymś tajemniczym wyjątkowym i pełnym przygód. Stąd zaplanowane atrakcyjnych form aktywności na spędzaniu czasu w lesie: Działanie 18 Nazwa: Nocą w lesie Forma: Wieczorny spacer po lesie z latarkami. Cel: Rozbudzanie fascynacji leśnym środowiskiem o różnych porach dnia, bogacenie wrażeń zmysłowych, budowanie tożsamości grupy, integracja we wspólnej zabawie, pokonywanie leku przed ciemnością. Każdy projekt wymaga podsumowania w ciekawy dla dzieci sposób . Zamierzamy zatem w ramach ewaluacji przeprowadzić teleturniej wiedzy dzieci na temat ekosystemu leśnego. Przewidujemy atrakcyjne nagrody. Działanie 19 Nazwa: Leśny quiz Forma: teleturniej wiedzy Cel: Uporządkowanie i utrwalenie wiedzy na temat ekosystemu leśnego zdobytej podczas podejmowanych działań badawczych w terenie . Podczas realizacji projektu nie możemy zapominać o tym, ze nasze leśne laboratorium musi być miejscem nie tylko służącym odkrywaniu i pogłębianiu wiedzy, ale przede wszystkim miejscem bezpiecznym. Stąd pamiętamy o systematycznych przeglądach leśnego drzewostanu przy współudziale Nadleśnictwa Chojnów szczególnie po silnych wichurach i burzach. Wszelkie nadłamane gałęzie, stanowiące zagrożenie, są usuwane, a drzewa zagrażające bezpieczeństwu będą podlegać zabiegom pielęgnacyjnym. Nasza akcja przyczyni się także do upowszechnienia wśród środowiska lokalnego dbania o najbliższy drzewostan przydomowych ogrodów, a w szczególności utrzymania ich stabilności i zdrowotności. Mamy nadzieję, że nasz projekt spotka się z dużym zainteresowaniem jego najmłodszych uczestników, rodziców i partnerów środowiska lokalnego. Leśne laboratorium pod chmurką ma być atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla najmłodszych uczestników procesu nauczania, ma sprzyjać spontanicznej zmysłowej zabawie i nauce, pomóc w zdobyciu i uporządkowaniu wiedzy o otaczającym nas świecie. Jest on ciekawą alternatywą również na spędzanie czasu w przedszkolu o różnych porach dniach, gdyż edukacja w terenie nie będzie ograniczona ramami czasowymi. Oczekujemy, że bezpośrednie doświadczania w stworzonym, przez nas magicznym miejscu zapadną małym badaczom głęboko w pamięć i wyzwolą w przyszłości gotowość do podejmowania odpowiedzialności za siebie i środowisko naturalne. Ogród przedszkolny z bogactwem fauny i flory to naturalne środowisko, w którym wychowankowie będą poruszać się swobodnie i poprzez bezpośrednie doświadczanie w nim, zmysłowe wrażenia dogłębnie poznają swoje miejsce w nim oraz relacje miedzy sobą, a otoczeniem. Projekt przyczyni się także do urzeczywistnienia modelu nauczyciela nowoczesnego, który nie boi się wyzwań współczesnej edukacji, wychodzi im naprzeciw, jest twórczy i pełen pasji, otwarty na ciekawe pomysły, odważnie dąży do realizacji postawionych sobie celów.

Organizatorzy: