Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej

"„Tyle hałasu o … ciszę.”"

Cel projektu

Cel ogólny : Uświadomienie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka. Podniesienie świadomości o sposobach ograniczania nadmiernego natężenia hałasu w najbliższym otoczeniu. Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Obniżenie poziomu hałasu w szkole. Cele szczegółowe: • Definiowanie pojęć: dźwięk i źródło dźwięku. • Wyjaśnienie czym różnią się dźwięki między sobą ( wysokością , głośnością, barwą dźwięku). • Określenie od czego zależy wysokość dźwięku, jego głośność, barwa i czas trwania. • Wyjaśnienie różnicy prędkości rozchodzenia się dźwięku w zależności od rodzaju ośrodka. • Wytłumaczenie, dlaczego dźwięk nie rozchodzi się w próżni. • Poznanie różnic między dźwiękami słyszalnymi i niesłyszalnymi. (ultradźwięki i infradźwięki). • Poznanie organizmów różniących się zakresem słyszalności. • Zapoznanie się z budową ludzkiego ucha. • Zapoznanie się ze sposobem odbioru bodźców słuchowych przez człowieka. • Wyjaśnienie, dlaczego niektóre dźwięki sprawiają nam przyjemność podczas ich słuchania, a inne są dla nas uciążliwe. • Uświadomienie dzieciom, czym jest hałas. • Wskazanie różnych źródeł hałasu. • Definiowanie pojęć: hałas, poziom natężenia dźwięku, jednostki natężenia. • Podanie przykładów dźwięków o różnych wartościach natężenia. • Uzmysłowienie faktu, że natężenie dźwięku w szkole często przekracza dopuszczalne normy. • Pomiar poziomu hałasu w różnych pomieszczeniach szkolnych i w trakcie różnych zajęć. • Uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu w szkole. • Wdrażanie dzieci do uczestniczenia w grach i zabawach mających na celu ograniczenie hałasu na przerwie. • Wyjaśnienie negatywnego wpływu hałasu na stan naszego zdrowia. • Wskazanie hałasu jako czynnika, który osłabia nasz słuch. • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. • Szukanie różnych sposobów ograniczenia hałasu w szkole. • Zachęcanie innych do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów najbliższego otoczenia.

LICZBA GŁOSÓW: 1864

Szczegółowy opis projektu

1. Zorganizowanie apelu podczas którego uczniowie zostaną zapoznani z ideą projektu. pogadanka, wykład, pokaz - praca zbiorowa marzec 2. Warsztaty dla młodzieży szkolnej podczas których uczniowie dowiedzą się jak powstają dźwięki, jak to się dzieje, że je słyszymy, poznają budowę ucha i dowiedzą się jak chronić i dbać o ten ważny narząd. pogadanka, wykład, pokaz - praca zbiorowa marzec 3. „W magicznej krainie dźwięku” - doświadczenia i eksperymenty z dziedziny akustyki. W wybranym terminie na sali gimnastycznej zostanie przygotowanych 20 stanowisk przy których uczniowie będą mogli wykonać według przygotowanych wcześniej instrukcji samodzielnie mniej lub bardziej skomplikowane doświadczenia i eksperymenty z dziedziny akustyki. metoda stacji zadaniowych, laboratoryjna, zajęć praktycznych, badawcza, doświadczenia, eksperymenty, pokaz, obserwacje, pomiar zjawisk - praca indywidualna i grupowa marzec 4. Poszukiwanie miejsc w których czujemy się dobrze i takich w których uciążliwe dźwięki sprawiają dyskomfort. Wycieczka np.do lasu, do parku, nad rzekę, na teren budowy, do miejsca gdzie prowadzone są roboty drogowe, do zatłoczonego centrum handlowego, na skrzyżowanie w centrum miasta w godzinach szczytu. Po przeprowadzonych pomiarach i obserwacjach opracowanie wyników. wycieczka, pomiar zjawisk, dyskusja, burza mózgów, metoda zajęć praktycznych, metoda sytuacyjna – praca indywidualna i grupowa marzec 5. Pomiar natężania dźwięku podczas rutynowych działań wykonywanych każdego dnia w szkole np. w sali lekcyjnej, podczas obiadu na stołówce, w trakcie zajęć na świetlicy szkolnej, podczas przerwy międzylekcyjnej, na zajęciach wychowania fizycznego, podczas gier zespołowych, na boisku szkolnym, na drodze prowadzącej do szkoły o różnych porach dnia w zależności od natężenia ruchu, na dyskotece szkolnej – opracowanie wyników. pomiar zjawisk, zajęcia praktyczne, metoda sytuacyjna, dyskusja – praca grupowa pierwszy pomiar zostanie wykonany na początku marca, kolejne w trakcie realizacji projektu oraz przed jego zakończeniem w miesiącu kwietniu. 6. Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat: Dbamy o nasze zdrowie – walczymy z hałasem. pogadanka, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, metoda sytuacyjna – praca indywidualna i grupowa marzec 7. Opracowanie przez samorząd uczniowski „Kodeksu kulturalnego zachowania się podczas przerw”. giełda pomysłów, burza mózgów, dyskusja – praca indywidualna i zbiorowa pod koniec marca 8. Zorganizowanie spotkania z rodzicami oraz uczniami w celu wymiany pomysłów jak ograniczyć hałas na terenie szkoły. wykład, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów, metoda sytuacyjna – praca indywidualna i grupowa marzec 9. Zaprojektowanie i wykonanie przez uczniów klasy VII ulotek informacyjnych na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie. metoda zajęć praktycznych, dyskusja, projektowanie, praca z Internetem i źródłami tekstowymi – praca indywidualna i grupowa. kwiecień 10. Opracowanie w ramach kółka przyrodniczego krótkiej prezentacji multimedialnej pt. „Dbamy o nasze zdrowie – walczymy z hałasem” . metoda zajęć praktycznych, dyskusja, projektowanie, praca z Internetem i źródłami tekstowymi – praca indywidualna i grupowa kwiecień 11. Przygotowanie przez uczniów należących do kółka plastycznego piktogramów informujących o zachowaniu ciszy w danym miejscu. Umieszczenie ich na terenie szkoły. działalność praktyczna, projektowanie – praca indywidualna kwiecień 12. Zorganizowanie spotkania dla całej społeczności szkolnej, na którym zaprezentowana zostanie przygotowana przez uczniów klasy VII prezentacja multimedialnej pt. „Dbamy o nasze zdrowie – walczymy z hałasem”. Przedstawiony zostanie opracowany przez samorząd uczniowski „Kodeks kulturalnego zachowania się podczas przerw”. Zaprezentowane zostaną przygotowane przez uczniów należących do kółka plastycznego piktogramy informujące o zachowaniu ciszy w danym miejscu – omówione zostaną zasady zachowania się w miejscach gdzie one się pojawią. Rozdane zostaną ulotki informacyjne na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie. pogadanka, wykład, pokaz, dyskusja – praca indywidualna i grupowa kwiecień 13. Przygotowanie gazetki ściennej o treści edukacyjnej pt. „Tyle hałasu o ….ciszę”. metoda zajęć praktycznych, dyskusja, projektowanie, praca z Internetem i źródłami tekstowymi, giełda pomysłów - praca zbiorowa kwiecień 14. Wyznaczenie grupy osób, które napiszą artykuł do gazetki lokalnej i szkolnej oraz na stronę internetową szkoły na temat zagrożeń wynikających z dłuższego przebywania w miejscach o dużym natężeniu hałasu. metoda zajęć praktycznych, dyskusja, projektowanie, praca z Internetem i źródłami tekstowymi – praca grupowa kwiecień 15. Zorganizowanie spotkania dla mieszkańców wsi Ustrobna pod hasłem „Tyle hałasu o … ciszę.” w czasie którego przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna oraz rozdane zostaną ulotki informacyjne. wykład, pokaz, pogadanka – praca indywidualna, praca grupowa kwiecień 16. Opracowanie przez każdą klasę zestawu gier i zabaw wykorzystywanych podczas przerw. gry i zabawy, giełda pomysłów – praca grupowa kwiecień 17. Konkurs plastyczny na plakat pt. „Hałas to twój wróg”. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych. metoda zajęć praktyczny, projektowanie - praca indywidualna kwiecień 18. Konkurs na rymowankę lub wiersz zachęcający do ograniczenia hałasu w codziennym życiu. realizacja działań twórczych – praca indywidulna kwiecień 19. Przygotowanie inscenizacji lub krótkich scenek przez poszczególne klasy na temat szkodliwego wpływu hałasu na nasze zdrowie i sposobach jego zapobiegania. praca twórcza, inscenizacja, pantomima – praca zbiorowa kwiecień 20. Wprowadzenie przerwy podwórkowej – opracowanie stosownego regulaminu. gry i zabawy, giełda pomysłów – praca grupowa kwiecień 21. Utworzenie w szkole przy współpracy z rodzicami kącików relaksacyjnych będących strefami ciszy. praca twórcza, giełda pomysłów, projektowanie – praca grupowa kwiecień 22. Zainstalowanie w miejscach najbardziej narażonych na hałas „elektronicznego ucha”. - praca indywidualna kwiecień 23. Przygotowanie przez każdą klasę listy utworów muzycznych, które wprowadzają w nastrój wyciszenia i relaksu -stworzenie playlisty, która będzie umilać czas podczas długiej przerwy. burz mózgów, giełda pomysłów, dyskusja – praca grupowa kwiecień 24. Odtwarzanie w czasie przerw nagrań z odgłosami natury oraz muzyki relaksacyjnej w wyznaczonych do tego miejscach. – praca grupowa kwiecień 25. Spotkanie ze specjalistą audiologiem - dzieci za zgodą rodziców będą mogły przebadać sobie słuch. wykład, pogadanka, pokaz – praca indywidualna kwiecień 26. Apel podsumowujący na którym zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych badań i efekty pracy uczniów; prezentacja multimedialna, nagrodzone wiersze, prace plastyczne, inscenizacje, rozdane zostaną ulotki. wykład, pogadanka, pokaz - praca zbiorowa 25 kwietnia 2018 r

Organizatorzy: