Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 w Pionkach

"Świećmy oszczędnie "

Cel projektu

- Utworzenie 2 modelowych klas ekologicznych oraz ograniczenie poboru energii elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych na LED-owe, co w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie rachunków za energię elektryczną w szkole (po modernizacji sali zużycie energii zmniejszy się o 50%). - Podniesienie świadomości uczniów, pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej w zakresie konieczności ograniczania zużycia energii elektrycznej oraz wskazanie praktycznych sposobów oszczędzania energii.

LICZBA GŁOSÓW: 1863

Szczegółowy opis projektu

W pierwszym etapie projektu zebrał się komitet składający się z uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcji oraz pracowników administracyjnych szkoły, który zaplanował nasze wspólne działania dotyczące oszczędności energii w szkole. Na podstawie analizy audytu energetycznego stwierdzono, że można podjąć działania zmniejszające zużycie energii. W następnej części projektu chcielibyśmy stworzyć w dwóch pracowniach szkolnych modelowe klasy ekologiczne. Uczniowie i nauczyciele spędzają codziennie w szkołach wiele godzin. Właściwa atmosfera pracy sprzyja lepszej koncentracji oraz wyższej wydajności, przez co wzrasta motywacja do nauki i osiągane są lepsze jej wyniki. Odpowiednie warunki w sali lekcyjnej w głównej mierze zależą od zastosowanego oświetlenia. Zaplanowaliśmy więc modernizację oświetlenia poprzez wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne i zwykłych świetlówek na energooszczędne LED-owe, które dadzą ponad 50% oszczędności energii w szkolnych modelowych klasach ekologicznych. Chcemy również doświetlić tablice. Na korytarzach szkolnych nie ma okien, więc światło praktycznie świeci się tam prawie cały czas (nawet podczas lekcji, gdyż jest tam ciemno). Zatem chcemy również wymienić oświetlenie na LED-owe na razie na jednym korytarzu. Przy modernizacji wykorzystamy wsparcie merytoryczne i projekty oświetlenia sal lekcyjnych proponowanych przez firmę lokalną Elektromechanika - Michał Rogowski. Wymiana kompletna oświetlenia w 2 salach lekcyjnych oraz korytarzu szkolnym stanie się inspiracją dla innych nauczycieli oraz dyrekcji szkoły do poszukiwania sponsorów i podobnych zmian w innych salach lekcyjnych dla polepszenia warunków nauki oraz oszczędności energii elektrycznej w szkole. W przyszłości planujemy takie modernizacje w pozostałych pracowniach szkolnych oraz korytarzach, aby doprowadzić do znacznej oszczędności energii elektrycznej w szkole. Modelowe klasy ekologiczne będą również promowane w innych placówkach oświatowych w naszym mieście oraz gminie, a także wśród społeczności lokalnej jako dobre praktyki ekologiczne. Następnie rozpoczniemy działania badawcze oraz edukacyjne dla uczniów naszej szkoły i mieszkańców oraz rozpowszechnianie informacji związanych z projektem poprzez organizację: 1. Opracowanie kodeksu ekologicznego „Szkoły świecącej oszczędnie” i upublicznienie go poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu szkoły na tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz miasta. 2. Systematyczne przeprowadzanie audytu energetycznego szkoły przez zespół projektowy poprzez regularne odczytywanie zużycia energii elektrycznej w szkole i analizy danych. Członkowie szkolnego koła ekologicznego wykonają audyty w swoich domach. Analiza audytów, posłuży nam do stworzenia poradnika „Energię oszczędzamy każdego dnia”. Poradnik zostanie umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły oraz miasta Pionki, a także gazecie lokalnej „Nad Zagożdżonką”. 3. Wycieczki do elektrowni Kozienice. Podczas wycieczki do elektrowni, uczniowie poznają tajniki produkcji energii elektrycznej, a także ekologiczne rozwiązania technologiczne stosowane w zakładzie oraz sposoby ochrony środowiska. 4. Warsztatów dla uczniów ze wszystkich szkół Pionkowskich na temat wpływu wykorzystywanej energii na zanieczyszczenie środowiska, alternatywnych źródeł energii, analiz kosztów energii w zależności od stosowanych technologii, poruszające tematykę zużywania energii przez różne urządzenia, oszczędność energii w komunikacji. Tematyka globalnego ocieplenia, odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzania energii poruszana będzie również na innych zajęciach lekcyjnych np. chemii, biologii, geografii czy fizyce ponieważ została uwzględniona w szkolnych programach nauczania. 5. Akcji „Tydzień dla energii”. W miesiącu marcu w ciągu jednego tygodnia chcemy przyłączyć się do akcji organizacji ekologicznej WWF "Godzina dla Ziemi". W tym celu zachęcimy mieszkańców Pionek do włączenia się do największej na świecie akcji społecznej na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. I my tak jak miliony ludzi na całym globie na jedną godzinę zgasimy światło, aby symbolicznie przeciwstawić się jednemu z największych zagrożeń dla naszej planety i apelować o konkretne działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W tym celu opracujemy artykuły do lokalnej prasy, na strony internetowe miasta oraz przygotujemy plakaty i ulotki informacyjne „Kilka zasad oszczędzania energii na co dzień”. W ciągu „Tygodnia dla energii” w naszej szkole odbędą się również: wystawa plakatowa (prace z konkursu plastycznego) oraz sympozjum/debata na temat zmian klimatu w naszym mieście i sposobom ich przeciwdziałania. Debatę zorganizujemy wspólnie z pracownikami firmy Elektromechanika - Michał Rogowski, Nadleśnictwa Kozienice, Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz Urzędu Gminy Miasta Pionki, głównych partnerów projektu. Planujemy zaprosić nauczycieli i uczniów ze szkół z Pionek i okolic. Będziemy wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań dla ochrony środowiska i przyrody naszego regionu. 6. Wykonania modelu energooszczędnego mieszkania, wyposażonego w odnawialne źródła energii (elektrownia wiatrowa, panel słoneczny) oraz we własną oczyszczalnię ścieków. Uczniowie przygotują również ekspozycję pt. „Jak to ze światłem było” przedstawiającą historię oświetlenia pomieszczeń. Zgłębiając swoją wiedzę, uczniowie uświadomią sobie, że żyjąc w czasach pogłębiającego się kryzysu energetycznego jest potrzeba do czerpania energii ze źródeł odnawialnych. Właściwa świadomość i postępowanie uczniów w zagadnieniach dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz oszczędzania zużycia źródeł nieodnawialnych wpłynie na pozytywne ich zachowania. Postawy uczniów będą na pewno miały wpływ na ich życie w domach rodzinnych. Model i ekspozycja zostaną umieszczone w izbie dydaktycznej Ekomuzeum. Uczniowie będą przewodnikami dla gości odwiedzających wystawę w izbie dydaktycznej. Do zwiedzania zostaną zaproszeni uczniowie innych placówek edukacyjnych oraz lokalna społeczność. 7. Wspólnego sadzenie drzew i krzewów na Dzień Ziemi, czyli praktyczne działanie szkoły na rzecz środowiska, a zwłaszcza kompensacji emisji CO2. Podczas produkcji energii elektrycznej powstaje nadmierna ilość dwutlenku węgla, która powoduje efekt cieplarniany. Poprzez sadzenie drzewek przyczyniamy się do oczyszczania powietrza. Do symbolicznego sadzenia zaprosimy władze miasta, pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Nadleśnictwa Kozienice i Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 8. Przeprowadzenia konkursów. W celu zaangażowania jak największej liczby osób w projekt oraz edukacji ekologicznej społeczności lokalnej zostanie ogłoszonych 5 konkursów: - konkurs na projekt wiatraka/ elektrowni wiatrowej z surowców wtórnych dla uczniów szkół podstawowych, czyli własne wizje jak można wykorzystać cenne odpady. - konkurs plastyczny dla uczniów na temat „Oszczędzamy energię - chronimy naszą planetę" - konkurs informatyczny na najlepszą elektroniczną eko-gazetkę dotyczącą zmian klimatu oraz sposobów im przeciwdziałania. Najlepsza praca będzie wydrukowana oraz rozpowszechniana wśród mieszkańców. - konkurs na naklejkę o oszczędzaniu energii w szkole, domu czy biurze. Zwycięskie prace zostaną wydrukowane i umieszczone w salach lekcyjnych, sekretariacie szkoły, pracowniach informatycznych itd. - konkurs na najlepszą szkolną prezentację multimedialną poświęconą odnawialnym źródłom energii. Najlepsze prace zostaną nagrodzone upominkami oraz możliwością zaprezentowania na sympozjum/debacie. Najlepsze prace konkursowe zostaną wystawione w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach oraz na holu szkolnym. Przygotowana zostanie również wystawa fotograficzna z ciekawych zdjęć powstałych podczas realizacji projektu. Efekt konkursów to również pomysły do zaprojektowana gadżetów promujących projekt: plakaty informacyjne, ulotki, które mają go promować. Plakaty rozwiesimy w placówkach publicznych naszego miasta. Natomiast ulotki będą rozpowszechniane wśród mieszkańców Pionek. Regularnie będziemy zamieszczać informacje w dwutygodniku „Nad Zagożdżonką” oraz na stronach internetowych miasta www.pionki.pl, www.pionki24.pl oraz szkoły www.psp5.pionki.pl w celu promocji projektu oraz edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. Podsumowanie projektu odbędzie się na uroczystości: Festiwal Energii - festynu rodzinnego w Pionkach. Wezmą w nim udział władze lokalne, główni partnerzy i wykonawcy. Tak duża impreza będzie bardzo dobrą promocją projektu oraz postaw ekologicznych. W czasie uroczystości zostaną zaprezentowane efekty projektu oraz wręczone nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursów zaplanowanych w projekcie. Realizacja projektu „Świećmy oszczędnie” wpłynie na aktywizację lokalnej społeczności poprzez włączenie mieszkańców w działania na rzecz inicjatywy.

Organizatorzy: