Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Krakowie

"Odkrywcy dzikiej przyrody Nowej Huty"

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost wiedzy uczniów/uczennic i mieszkańców Nowej Huty na temat środowiska przyrodniczego naszej dzielnicy oraz wzrost zaangażowania w jego ochronę poprzez uświadomienie zagrożeń i zaproponowanie konkretnych działań. Chcemy także zmobilizować uczniów i uczennice do dzielenia się zdobytą wiedzą oraz aktywnego działania na rzecz pozytywnej zmiany, promując spacery edukacyjne wśród uczniów i ich rodzin. Cele szczegółowe: Zakładamy, że nasz projekt: - wzbogaci wiedzę grupy docelowej uczniów/uczennic na temat poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego poprzez spotkania z ekspertami, badania, pomiary i warsztaty terenowe, - wyposaży uczestników w umiejętności wykonywania pomiarów oraz prezentowania wyników obserwacji, - umożliwi dostrzeżenie i zrozumienie różnorodnych powiązań pomiędzy elementami środowiska i działalnością człowieka, - zainspiruje grupę docelową do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i odkrywania go w pieszej dostępności, - udoskonali umiejętności planowania pracy, współdziałania w zespole, odpowiedzialności, - wzmocni poczucie sprawczości

LICZBA GŁOSÓW: 1869

Szczegółowy opis projektu

Nasz projekt ma charakter interdyscyplinarny. Zakres programowy wynika z potrzeb środowiska lokalnego w zakresie ekologii, a także obejmuje treści nauczania geografii, chemii i biologii. Uczestnikami projektu będzie grupa docelowa uczniów z klas II i III technikum w liczbie od 15 do 20 osób. Zakładamy, że rezultaty projektu dotrą do uczniów i nauczycieli naszej szkoły, ich rodzin i znajomych, a także innych szkół naszej dzielnicy i mieszkańców Nowej Huty, ponadto innych odbiorów informacji w internecie. Cały projekt składa się z kilku etapów, które obejmują 6 działań głównych. Koordynator projektu będzie odpowiedzialny za jego przebieg i efekty końcowe. Jego pracę podczas warsztatów terenowych będą wspierać inni nauczyciele biologii, chemii, geografii a także nauczyciele biblioteki, którzy będą zajmować się stroną medialną. Po zapoznaniu z tematyką i metodą projektu, uczniowie i uczennice zostaną podzielni na zespoły, którym zostaną przydzielone zdania. Na warsztatach terenowych uczestnicy otrzymają potrzebne materiały, przyrządy i karty zadań. Preferowane metody pracy to: obserwacja bezpośrednia, opis wyjaśniający i klasyfikujący, dyskusja, pomiar, metaplan, burza mózgów. Po przyznaniu grantu planujemy zorganizować spotkanie zapoznawcze i przypomnieć zasady pracy metodą projektu. Spośród zgłoszonych uczniów /uczennic wybierzemy 5 grup zadaniowych z liderami, zapoznamy się z celami projektu i harmonogramem realizacji. Pod okiem koordynatora projektu zastanowimy się nad sposobem jego podsumowania, opracujemy karty oceny i zaplanujemy pierwsze kroki. Następnie uczestnicy projektu przeprowadzą krótkie dochodzenie wśród swoich kolegów/koleżanek z klasy, gdzie nad wodą na terenie naszej dzielnicy znajdują się dzikie, zielone miejsca z przyrodą, które są warte zachowania. Po zebraniu takich informacji opracujemy mapkę z ich lokalizacją i kryteria do oceny. W następnych tygodniach każda z grup odwiedzi jedno wybrane miejsce, sfotografuje i przygotuje krótką relację o tym miejscu, jak jest? na co warto zwrócić uwagę i jakie obserwacje, pomiary można tam wykonać? Podczas spotkania wszystkich uczestników/uczestniczek projektu z koordynatorem wybierzemy przynajmniej trzy różne miejsca do zajęć terenowych położone w sąsiedztwie wody. Aby solidnie przygotować się do badań, opisu i promocji naszych działań skorzystamy z pomocy ekspertów. Odwiedzimy stację naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, gdzie nauczymy się analizować jakość wody i badać jej właściwości fizyczne oraz interpretować profil gleby. Poprzez spotkanie z pracownikami z Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Norwida nauczymy się rozpoznawać rośliny i zwierzęta na ścieżce dydaktycznej wokół Łąk nowohuckich. Poznamy bogactwo przyrodnicze łąk, gatunki roślin i zwierząt tam występujących oraz formy ochrony przyrody. Na spotkaniu z przedstawicielami reprezentującymi Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu projektu dowiemy się jak zagospodarować zielone otoczenie w sposób oszczędny, kreatywny i bliski środowisku oraz jak zachować dziką przyrodę w naszej okolicy przed zniszczeniem. Poznamy koncepcję ogrodów komponowanych i naturalnych i uświadomimy sobie jak ważne jest dbanie o czyste otoczenie. Podczas spotkania z przedstawicielami Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć nauczymy się jak przeprowadzić działania aktywizujące w naszych szkołach, które uwzględniają zasady ekologii oraz jak zorganizować kampanię uczniowską i udokumentować działania. Wszystkie spotkania opiszemy na blogu z uwzględnieniem korzyści, które bedą naszym udziałem. Nauczyciele geografii, biologii i chemii przy współpracy z koordynatorem opracują scenariusze zajęć terenowych i karty pracy. Następnie uczniowie/uczennice podzielni na 3 grupy docelowe wybiorą się w teren do wybranych miejsc w celu przeprowadzenia badań. Zadaniem każdej z grup będzie określić przy położenie geograficzne miejsca, aby łatwo było tam dotrzeć, rozpoznać formy terenu, skały/gleby, które się tam znajdują. Korzystając z atlasu roślin określimy typy siedlisk oraz przeprowadzimy obserwacje roślinności z aplikacją GrowApp. Następnie rozpoznamy działalność człowieka i formy gospodarowania (charakter zabudowy, wpływ osadnictwa na jakość wody, przebieg szlaków komunikacyjnych, przejawy działalności rolniczej lub innej). Na zboczu i w dnie doliny określlimy właściwości gleby znajdując odsłonięcie terenu oraz gatunki roślin nad profilem. Zbadamy wilgotność gleby i jej właściwości sorpcyjne oraz odczyn i zawartość wapnia. Zmierzymy temperaturę i prędkość nurtu, określimy zapach, barwę, zawiesiny wody oraz warunki życia organizmów w wodzie. Określimy też właściwości chemiczne wody, pH, twardość, jakość wody wg obowiązujących norm. Rozpoznamy gatunki, które pozwolą nam określić czystość wody. Następnie ocenimy brzeg badanej rzeki/zbiornika, czy jest naturalny czy nie, czy jest narażony na zanieczyszczenie, skąd ono pochodzi. Zastanowimy się jak można go zmienić. Opracujemy listę śmieci w rzece lub zbiorniku wodnym. Podsumowując i zestawiając wyniki badań z 3 grup przeprowadzimy debatę metodą metaplanu: Jak jest jak? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak jak być powinno? Opracujemy listę pożądanych zachowań, które mogą korzystnie wpłynąć na poprawę stanu jakości doliny rzecznej lub innego zbiornika wody. Wnioski przedstawimy na: Jak pomóc rzece? Upowszechnimy go w szkole i internecie. Po zakończeniu badan zredagujemy tekst artykułu, w którym zrócimy uwagę odbiorców na stopień zanieczyszczenia naszej rzeki/zbiornika. Uporządkujemy zdjęcia na stronę internetową szkoły i do innych mediów społecznościowych. W końcowym etapie pracy opracujemy folder z koncepcją ekościeżki, która uwzględni badane miejsca jako przystanki. Opiszemy jak do nich dotrzeć, na co zwrócić uwagę, czego można się tam dowiedzieć. Opracujemy szkic sytuacyjny do folderu z mapką. Wydrukujemy folder i rozpowszechnimy go w naszej szkole oraz miejscowościach skąd pochodzą uczniowie/uczennice (ościenne gminy, a także innych szkołach Nowej Huty). Wykonamy tablicę z informacją o ścieżce i umieścimy ją na początku trasy, aby uczyć i promować naszą pracę. Na koniec podsumujemy projekt według ustalonych na początku kryteriów.

Organizatorzy: