Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA w Opolu

"LET'S EXPLORE THE WEATHER - TOGETHER"

Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest wzrost kompetencji dzieci w zakresie rozpoznawania, wyjaśnienia oraz zrozumienia zjawisk pogodowych - ich powstawania oraz znaczenia dla przyrody i dla człowieka w kontekście przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Cele szczegółowe to: - doświadczalne zapoznanie uczniów z elementami pogody tj: temperatura oraz wilgotność powietrza; ciśnienie atmosferyczne i wiatr; zachmurzenie, w tym rodzaje chmur ; nasłonecznienie; opady atmosferyczne. Dzieci podczas obserwacji, pokazów oraz samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń nabywają umiejętności wyróżniania, rozpoznawania, mierzenia i wyjaśniania powstawania poszczególnych elementów pogody, a także ich znaczenia dla przyrody i człowieka; - wyposażenie uczniów w wiedzę na temat powstawania gwałtownych zjawisk pogodowych (nawałnice, burze z piorunami, wichury, huragany, itp.) oraz zjawisk wywołanych przez zanieczyszczenie środowiska ( kwaśne deszcze, smog ) w kontekście umiejętności przeciwdziałania ich skutkom oraz troski o ochronę przyrody , a przede wszystkim własne bezpieczeństwo podczas ich przebiegu; - wykonywanie i przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod okiem tutorów oraz nauczycieli; - opracowanie plansz interaktywnych pokazujących skuteczne sposoby na zminimalizowanie skutków gwałtownych zjawisk pogodowych w przyrodzie i w życiu człowieka; - nawiązanie kontaktu z innymi europejskimi szkołami w celu upowszechniania idei doświadczalnego poznawania przyrody; - emocjonalne wzmocnienie dzieci z terenów dotkniętych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w ostatnim czasie na terenie Opolszczyzny, sprowokowanie uczniów Naszej Szkoły do postaw empatycznych oraz pomocy poszkodowanym.

LICZBA GŁOSÓW: 3993

Szczegółowy opis projektu

Projekt LET’S EXPLORE THE WEATHER - TOGETHER ! ( Zbadajmy pogodę - razem! ) zakłada połączenie doświadczalnego poznawania zjawisk przyrodniczych ze specyficzną formą uczenia się, jaką jest TUTORING RÓWIEŚNICZY. Określenie „tutoring” pojawia się od kilku lat w kontekście nowoczesnej, zindywidualizowanej edukacji, jako metoda pracy wymagająca czasu, uwagi, regularności, a przede wszystkim osobistego zaangażowania po stronie tutora – nauczyciela i podopiecznego – ucznia. W tutoringu rówieśniczym w rolę nauczyciela wcielają się starsi uczniowie, którzy - odpowiednio przygotowani i ukierunkowani przez swoich mistrzów ( nauczycieli przedmiotu ) pracują z uczniami młodszymi od siebie - przekazując im wiedzę, wspólnie realizując zadania oraz prowadząc ich do osiągnięcia założonych celów. Wykorzystanie tutoringu rówieśniczego w naszym projekcie badawczym powoduje konieczność współpracy trzech grup uczestników: nauczycieli, uczniów klas starszych ( IV - VII ) oraz uczniów klas młodszych ( I-III ). Młodsi uczniowie - pod okiem swoich starszych kolegów lub na podstawie przygotowanych przez nich TUTORIALI ( filmów instruktażowych - samouczków ) będą obserwować, wykonywać doświadczenia oraz podsumowywać zdobytą w ten sposób wiedzę. Uczenie się młodszych uczniów od szkolnego „starszego rodzeństwa” stanowi nieocenioną motywację dla jednych i drugich. Ważną rolą nauczycieli w projekcie jest przygotowanie uczniów klas starszych do pełnienia roli TUTORA - a więc to najpierw właśnie ci uczniowie muszą sami doświadczalnie przejść przez tematykę projektu - aby potem mogli być wzorem, przykładem i przewodnikiem młodszych uczniów. Doświadczanie przyrody na zasadzie tutoringu rówieśniczego może więc przebiegać w zasadzie cały czas - kompetencje, które nabędą uczniowie podczas realizacji projektu będą procentowały w przyszłości, bowiem radość uczenia innych szybko „ uzależnia”. Praca na wszystkich szczeblach - a więc: nauczyciel - tutor ( uczeń klas starszych ), tutor - uczeń klas młodszych - opiera się na wykorzystaniu aktywizujących form i praktycznych metod, wynikających bezpośrednio z metody projektu. Ważną kwestią jest maksymalne wykorzystanie dostępnych w szkole narzędzi oraz technologii informatyczno-komunikacyjnych, ponieważ jest to obszar przyjazny i bliski młodemu pokoleniu. Nadanie projektowi wymiaru międzynarodowego poprzez rozpowszechnienie idei poprzez współpracę szkół w społeczności e-Twinning pozwoli również na realizacje założeń związanych z doskonaleniem języka angielskiego w zakresie słownictwa z dziedziny szeroko rozumianej przyrody i eksperymentowania. Szczegółowe działania podejmowane w projekcie muszą być rozpatrywane w dwóch odrębnych grupach wiekowych, ze względu na odmienny charakter zadań w projekcie dla starszych i młodszych uczniów. I. Uczniowie starsi – klasy IV – VII – zadania szczegółowe: - zapoznanie z metodą tutoringu, określenie roli i cech tutora, nakreślenie modelu pracy z młodszymi kolegami; - zapoznanie z tematyką i celami założonymi w projekcie – wybór przez uczniów odpowiednich doświadczeń pod kierunkiem nauczycieli przyrody, chemii, fizyki, biologii oraz geografii; - przygotowanie do przeprowadzenia doświadczeń – podział na grupy zadaniowe ( za każde doświadczenie odpowiedzialny jest 2-4 osobowy zespół zadaniowy ), zgromadzenie potrzebnych materiałów, wyposażenia, samodzielne próby wykonania doświadczenia pod kierunkiem nauczyciela; - nagranie TUTORIALI ( samouczków ) dla młodszych uczniów, wyjaśniających sposób przeprowadzenia doświadczenia oraz wyjaśnienie badanego zagadnienia; - wspólne zajęcia - LET’S EXPLORE THE WEATHER - TOGETHER ! przeprowadzone metodą tutoringu rówieśniczego – pomoc w przeprowadzeniu doświadczeń w klasach młodszych, wcielenie się w rolę mistrza ( tutora), motywowanie młodszych kolegów do wspólnego „doświadczania świata”. Podczas zajęć w ramach pomocy dydaktycznych – projekcja nagranego tutorialu; - stworzenie kanału Youtube - LET’S EXPLORE THE WEATHER - TOGETHER ! z nagranymi tutorialami, zamieszczenie najciekawszych doświadczeń na platformie YoungFaceTV, rozszerzenie tematyki doświadczeń o wybrane eksperymenty z dziedziny nauk przyrodniczych, w tym również z narracją w języku angielskim z uwagi na dwujęzyczny charakter pracy w Naszej Szkole - stworzenie plansz interaktywnych dotyczących minimalizowania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych oraz spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska - w przyrodzie oraz w życiu człowieka - nawiązanie kontaktu z innymi szkołami w Europie za pośrednictwem społeczności e-Twinning. II. Uczniowie młodsi – klasy I-III – zadania szczegółowe: - zapoznanie z tematyką projektu – wstępne zajęcia aktywizujące, ukierunkowanie dzieci na obserwacje pogody ( klasowe kalendarze pogody ), pogadanki na temat gwałtownych zjawisk pogodowych, o których słyszały lub doświadczyły dzieci oraz zjawisk wywołanych zanieczyszczeniem środowiska ( smog, kwaśne deszcze , zapylenie powietrza ), wycieczki do miejsc związanych z monitorowaniem pogody na terenie Opola; - powołanie klubów Szkolnej Pogodynki – założenie stacji pogodowej, mierzenie, obserwacja pogody, porównywanie wyników z danymi ze stron internetowych dotyczących pogody na terenie Opolszczyzny; - zajęcia projektowe - LET’S EXPLORE THE WEATHER - TOGETHER !– połączenie dotychczasowego doświadczenia dzieci z usystematyzowaną wiedzą teoretyczną oraz praktycznymi doświadczeniami pod kierunkiem starszych uczniów w celu pogłębienia zrozumienia zjawisk pogodowych ( w tym również o gwałtownym przebiegu lub wywołanych zanieczyszczeniem środowiska ) – ich powstawania, przebiegu oraz znaczenia dla przyrody i człowieka. W trakcie zajęć projektowych dzieci poznają również zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy, porywistych wiatrów, ulewnych deszczy, upałów, itp. - podsumowanie projektu oraz nawiązanie kontaktu z rówieśnikami dotkniętymi skutkami gwałtownych zjawisk pogodowych na terenie Opolszczyzny, przesłanie pozdrowień ora zachęcenie do wspólnego „ wirtualnego” eksperymentowania – z wykorzystaniem linków do szkolnych doświadczeń.

Organizatorzy: