"TĘCZA" Niepubliczny Żłobek i Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym- Filia w Łękach

"Tęczowy Skrzat i Jego Wodny Skarb"

Cel projektu

Cele projektu: - kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej, - poznanie znaczenia wody dla życia, - uświadamianie konieczności dbania i oszczędzania wody, - określenie sposobów oszczędzania wody, - poznanie obiegu wody w przyrodzie, - wzbogacanie wiedzy na temat różnych właściwości wody- fizycznych i chemicznych, - kształtowanie aktywnych postaw do zdobywania wiedzy poprzez eksperymenty, wyjścia terenowe, formułowanie wniosków.

LICZBA GŁOSÓW: 1916

Szczegółowy opis projektu

Szczegółowy opis działań Tęczowy Skrzat wyrusza w przygodę, gdzie wspólnie z dziećmi, nauczycielami i środowiskiem lokalnym poznaje tajniki Wody. Wprowadzeniem do rozpoczęcia realizacji projektu jest napisanie krótkiej książeczki o przygodach Tęczowego Skrzata, oraz uszycie maskotki Skrzata. Ma to na celu zwiększenie zainteresowania dzieci realizowaniem poszczególnych proekologicznych działań. Książeczka zawiera siedem stron odpowiednio w kolorach tęczy. Każda strona jest zapowiedzią działań poszczególnych dni zawierających się w przedziale czasowym- marzec-czerwiec 2019r.. Strona czerwona- (REALIZACJA DZIAŁAŃ W MARCU) 1)Skrzat zaprasza gościa do Placówki- dietetyka, gdzie odbywają się zajęcia na temat znaczenia wody dla człowieka. 2) Stworzenie wspólnie z dziećmi postać człowieka w różnym wieku i przeliczanie, ile szklanek wody potrzebuje organizm- wystawa pracy na korytarzu do wglądu dla rodziców, osób przebywających w Placówce. 3) Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców, na temat ilości dziennego spożycia wody dla organizmu w określonym wieku, zebranie informacji odnośnie zalet picia wody w odpowiedniej ilości oraz skutki uboczne niedoboru i nadmiaru wody w organizmie- analiza wyników z dziećmi. Strona pomarańczowa (REALIZACJA DZIAŁAŃ W MARCU/ W KWIETNIU) 1)Zajęcia dydaktyczne na temat ”Kto/ co nie może żyć bez wody?”- uświadomienie dzieciom, że woda jest potrzebna do życia nie tylko człowiekowi; stworzenie plakatu „Woda i żywe organizmy”. 2) Prezentacja multimedialna pt. „Woda= Życie”. 3) Światowy Dzień Wody- uczczenie tego szczególnego dnia poprzez zorganizowanie wodnych zawodów sportowych (udział Tęczowych Dzieci). 4) Zagospodarowanie ogrodu placówki: - utworzenie miejsca na sadzenie warzyw i owoców oraz kwiatów- uświadomienie, dlaczego tak ważna jest woda, aby rośliny mogły żyć. Wspólnie z dziećmi przygotujemy ziemię, zasadzimy nasiona warzyw, owoców i kwiatów, oraz oczywiście będziemy podlewać wodą ( założenie dziennika obserwacyjnego Tęczowego Skrzata), - założenie hodowli zwierząt w ogrodzie- zakup kurnika, kury. Dzieci pod czujnym okiem Skrzata oraz nauczycieli dbają o zwierzęta – dokarmianie i zapewnienie wody pitnej. Strona żółta (REALIZACJA DZIAŁAŃ W KWIETNIU) Tęczowy Skrzat zamienia się w „Chemika”- założenie dziennika eksperymentów- przedszkolaki stają się „Małymi badaczami”-badają właściwości wody: 1)Omówienie ilustracji obiegu wody w przyrodzie oraz stworzenie makiety wspólnie z dziećmi. 2) Wyjście terenowe- zbieranie materiału z różnych miejsc- kałuża, rzeczka, woda z kranu. Obserwacja pod mikroskopem, analiza i wyciąganie wniosków- zaznaczenie w dzienniku obserwacji. Omówienie, która woda nadaje się do picia i dlaczego. 3) Badanie fizycznych właściwości wody- wypełnienie dzienniczka Małego Badacza: - określenie, iż woda jest cieczą, bezwonna, bezbarwna, zmienia swoje stany skupienia (lód, para wodna). 4)Badanie chemicznych właściwości wody- wypełnienie dzienniczka Małego Badacza: - nie pali się, jest rozpuszczalnikiem wielu związków organicznych; pewne przedmioty toną a niektóre nie- wyjaśnienie dlaczego?- wyprawa terenowa do pobliskiej rzeczki (pobranie wody do wiaderka i dokonywanie doświadczeń). Strona zielona (REALIZACJA ZADAŃ W MAJU) 1)Quiz międzyprzedszkolny „H2O- ja to wiem!”- zorganizowanie quizu dla pobliskich przedszkoli; wyłonienie zwycięzców i nagrodzenie wszystkich uczestników. 2) Wyjazd na wycieczkę do miejsca- Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. , i udział w Akademii Wodnika w prelekcji nt. „Jak uzyskujemy wodę pitną?” Strona niebieska (REALIZACJA ZADAŃ W MAJU) 1)Przedstawienie teatralne przedszkolaków pt.” Bez wody nie ma życia”, gdzie wystąpienie będzie miało miejsce podczas Święta Kwitnących Sadów organizowanych przez Gminę Łososinę Dolną- tym sposobem będziemy mogli uświadomić społeczności lokalnej jak ważna jest dla nas Woda. 2)Wystawa „Woda- nasz Skarb”- Podział dzieci na dwie grupy- jedna z grup przygotowuje ilustrację przedstawiającą, w jaki sposób nie dba się/ nie oszczędza się wody; druga z grup- przedstawia ilustrację obrazującą, w jaki sposób dbamy o wodę. 3) Wstawienie w całej placówce znaki oszczędzania wody, np. zakręć kran podczas mycia zębów. Strona granatowa (REALIZACJA ZADAŃ W MAJU) 1)Wprowadzenie rozwiązań służących oszczędzaniu wody - zamontowanie perlatorów, - wstawienie do ogrodu przedszkolnego dużą beczkę – opady deszczu napełnią beczkę, gdzie następnie wodę można wykorzystać do podlewania sadzonek w ogrodzie. 2) Ogłoszenie konkursu plastycznego wewnątrzprzedszkolnego pt. ”Dbam o mój Skarb- WODĘ”. Strona fioletowa (REALIZACJA ZADAŃ W CZERWCU) 1) Ulotki rozdawane rodzicom i osobom napotkanym na ulicy ( ulotki wykonane z dziećmi zawierających informację nt. właściwości wody, znaczenie dla istot żywych, sposoby dbania o wodę). 2) Uroczyste zakończenie Ekoprojektu- spotkanie z rodzicami podczas którego będzie wyświetlona prezentacja multimedialna przedstawiająca nasze działania oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Dbam o mój Skarb- WODĘ”. 3) Wpis na stronie internetowej Placówki oraz gminy Łososina Dolna- opis realizacji Ekoprojektu „Tęczowy Skrzat i Jego Wodny Skarb”. Metody i formy pracy stosowane podczas realizacji projektu Metody czynne: -metoda samodzielnych doświadczeń, -metoda kierowania własną działalnością dzieci, -metoda zadań stawianych dziecku, -metoda ćwiczeń utrwalających polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania poznanych czynności. Metody oglądowe: dokonywanie spostrzeżeń poprzez: słuch, dotyk, wzrok -obserwacja i pokaz, -przestawienia teatralne. Metody słowne: -rozmowy, opowiadania, zagadki, -objaśnienia i instrukcje, -sposoby społecznego porozumiewania się, -metody żywego słowa, która pobudza uczucia i procesy poznawcze, działają na wyobraźnię i motywację dziecka. Formy: - indywidualna, zbiorowa, zespołowa.

Organizatorzy: