Fundacja Sto Pociech pod Pilskiem

"HYDRO-plan"

Cel projektu

Projekt ma na celu:- wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych (jako Fundacja prowadzimy szereg działań proekologicznych na zajęciach z małymi dziećmi ale wciąż brakuje środków finansowych na realizację konkretnych produktów) -uwrażliwienie najmłodszych na ochronę wód powierzchniowych -umiejętność wykorzystania wody deszczowej w codzienności -kształtowanie postaw proekologicznych -konstruowanie wiedzy nt właściwości i roli wody -wzbogacanie wiedzy dzieci związanej z tematem projektu -kształtowanie umiejętności pracy w grupach -rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci -rozwijanie u najmłodszych umiejętności wnioskowania, kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego - uświadamianie odbiorcom (zarówno dzieciom jak i opiekunom), jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów, - zaspokojenie narastającego zaciekawienia otaczającym nas środowiskiem oraz zwrócenie szczególnej uwagi na oszczędzanie wody poprzez wykorzystanie zbiorów wody deszczowej - uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby, ochrony i poszanowania jej zasobów, uwrażliwienie na problem kurczenia się zasobów wody oraz konieczności ich ochrony w życiu codziennym, - poznanie zjawisk fizycznych i chemicznych dotyczących wody, -uzyskanie przez odbiorców wiadomości na temat metod uzdatniania wody.

LICZBA GŁOSÓW: 1938

Szczegółowy opis projektu

Projekt badawczy „Hydro-plan” zakłada ciąg różnego rodzaju działań, które w efekcie, po 3 miesiącach realizacji mają doprowadzić do uwrażliwienia najmłodszych na ochronę wód powierzchniowych i pozwolić im na nabycie m.in. umiejętności wykorzystania wody deszczowej w codzienności, poznać system oczyszczania wody poprzez następujące działania, które będą się naturalnie łączyć i przeplatać ze sobą: 1) eksperymentowanie w terenie lub w pracowni– zakłada się cykl spotkań, każde 1,5 godz. w terenie (w przypadku bardzo złej pogody i niemożliwości realizacji spotkań eksperymentalnych na terenie „leśnego przedszkola” w pracowni), prowadzone przez wolontariuszy nauczycieli nauk przyrodniczych i dr nauk chemicznych. Przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu pomocy będziemy przeprowadzać m.in. badanie pH wody w potoku górskim i stawie, zaprojektujemy z maluchami filtr do oczyszczania wody oraz za pomocą różnych eksperymentów będziemy tę wodę oczyszczać. 2) stworzenie na zajęciach z dziećmi Mini szklarni (2 szt), w której roślinki będą miały odpowiedni mikroklimat i nie będą zbyt szybko wysychać. Mała hodowla ziół dostarczy świeżych witamin i aromatów na cotygodniowe zajęcia. Najważniejszym aspektem tego działania i zadaniem dzieci będzie dbanie o odpowiednie nawadnianie mini szklarni. Woda deszczowa zbierana przy pomocy instalacji-"deszczoludka" posłuży do podlewania roślin. Efektem tego procesu będzie zwrócenie uwagi uczestników na problem deficytu wody w terenie górskim, gdzie woda bardzo szybko z niego ucieka. Nauczenie dzieci, że na terenie domostw mogą tworzyć własne konstrukcje do zbiórki wody i wykorzystywania ich w czasie suszy do podlewania roślin. 3) skonstruowanie przez rodziców –wolontariuszy żurawia studziennego – rodzaju dźwignicy składającej się z czterech części: podpory, szyi żurawia, obciążnika i czerpaka, umożliwiającego wydobywanie wody ze strumienia i stawu oraz wykorzystywania jej do podlewania m.in mini-szklarni oraz wykorzystywania zaczerpniętej wody w cotygodniowych zajęciach przez maluchy. 4) skonstruowanie przez grupę "deszczoludka" - instalacja z rur PCV i zużytych butelek PET służąca m.in. do gromadzenia wody deszczowej. Działania przeplatają się ze sobą i uzupełniają, łączy je wspólny cel: uświadomienie najmłodszym wartości wody, potrzeby jej szanowania, nie zanieczyszczania, czego doskonałym przykładem jest wykorzystanie do tego celu potoku górskiego.

Organizatorzy: