Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

"H2O w naszej małej ojczyźnie"

Cel projektu

Lokalnym problemem jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody, ochrona przed deficytem wody, przed powodzią i ochrona zasobów podziemnych. Cele: - wyposażenie uczniów w nowatorskie kompetencje rozbudzające ciekawość poznawczą otaczającego świata, oraz nauczenie prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń i eksperymentów; - zachęcanie dzieci i młodzieży do badania zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka; - kształtowanie świadomości ekologicznej młodych ludzi oraz wyrobienie naturalnego szacunku dla wody- głównego źródła życia ; -umiejętność racjonalnego gospodarowania i oszczędzania wody –budowa urządzenia ,,Fryderyk‘’ –przeznaczonego do pozyskiwania wody z deszczówki oraz oczyszczania wody przez sieć filtrów wykonanych przez uczestników projektu. Woda będzie wykorzystana do podlewania kwiatów w szkole i roślin w ogrodzie dydaktycznym na terenie szkoły w celach oszczędnościowych wody i materialnych.

LICZBA GŁOSÓW: 1955

Szczegółowy opis projektu

1. Wprowadzenie do tematu projektu. Pogadanka na temat wody. Zwrócenie uwagi na wodę w komórce i w organizmie człowieka; - przygotowanie gazetki szkolnej na korytarzu – gazetka będzie podczas projektu systematycznie wzbogacana. 2. Spotkanie z przedstawicielami instytucji zarządzających poborem i dystrybucją wody pitnej w naszej miejscowości. Poznanie sposobu pozyskiwania wody i pracy wodociągów miejskich. 3. ,, Woda to żywioł potężny’’ – pokaz eksperymentów o wodzie, dzięki którym uczniowie będą mogli poznać cechy wody oraz dowiedzieć się, kiedy woda zachwyca, a kiedy przeraża. 4. Skąd się wzięła woda we wszechświecie? Czy występuje tylko na Ziemi? -pogadanka, poszukiwanie informacji w różnych źródłach. 5. Poznajemy własności wody przez doświadczenia i eksperymenty. Swoje odkrycia przedstawimy młodszym kolegom. - stany skupienia wody (parowanie, skraplanie, sublimacja, resublimacja, krzepnięcie i topnienie); - czy woda jest ściśliwa, czy przewodzi prąd, czy jest przewodnikiem ciepła? - czy w wodzie zachodzi zjawisko dyfuzji czy konwekcji? 6. Zajęcia terenowe: a. Zajęcia w oczyszczalni wody: - poznania procesów technologicznych oczyszczania ścieków, zapoznania się ze stanem oczyszczania ścieków w Bartoszycach, b. Zajęcia w stacji uzdatniania wody: -poznania procesów produkcji i uzdatniania wody do picia, -ustalenia rodzaju badań kontrolnych prowadzonych w laboratorium zakładu w celu uzdatniania wody. 7. Badania terenowe jakości wody: -poborze próbek z rzeki Łyny i Suszycy oraz wody ze studni głębinowej, deszczówki, destylowanej; -opisywanie koloru, zmętnienia i zapachu, - badanie temperatury wody, -oznaczanie wartości pH, -badanie przewodnictwa elektrycznego, -ustalanie ilości substancji rozpuszczonych w wodzie. 8. Doświadczenia uczniowskie: Porównanie jonów w wodzie : -mineralnej, -głębinowej (ze studni), -z rzeki Łyny i rzeki Suszycy; - badanie jonów: fosforanów, azotanów, chlorków, siarczynów oraz zawartości żelaza, dwutlenku węgla, twardości, zasadowości, tlenu w wodzie. 9. Obieg wody w przyrodzie-duża gazetka ścienna wykonana z poszczególnych elementów przyklejanych do ściany; wykorzystanie poznanych pojęć: (parowanie, skraplanie, krzepnięcie, topnienie, sublimacja, resublimacja). 10. Budowa cząsteczki wody-wzór sumaryczny, strukturalny i model oraz określenie budowy polarnej, pojęcia dipol i asocjacja czyli jak powstają płatki śniegu – nagranie filmu. 11. ,, Wodny koncert” – improwizacja muzyczna uczniów; wykorzystując zróżnicowane naczynia szklane wypełnione różną ilością wody i używając metalowych, drewnianych, plastikowych, pałeczek będą wypływać proste melodie. 12. Źródła i skutki zanieczyszczeń wód – konkurs na prezentacje multimedialne. 13. 22 marca Światowy Dzień Wody w naszej szkole; ,, Gimnastyka dla małego i dużego’’ - w szkole uczniowie świętują ubierając się na niebiesko, gazetki o wodzie, pogadanki, przedstawienie o wodzie-część artystyczna, prezentacje multimedialne, słuchanie nagrania Jana Brzechwy ,,Atrament’’ -klasy 1-3, konkurencje zespołowe-kalambury o wodzie, konkurs o wodzie uwagę na konieczność uzupełnienia wody w organizmie po każdym skończonym wysiłku. 14. Budowa „Fryderyka” - urządzenia zbierającego i oczyszczającego wodę, zbudowanego z sieci rurek, filtrów i deszczownika służącego do zbierania wody; - woda będzie wykorzystana do podlewania kwiatów w szkole w celach oszczędnościowych i ekologicznych.

Organizatorzy: