Instytut Aurea Libertas

"Zawody Przyszłości klucz wodnej jakości"

Cel projektu

-poznanie zmian antropogenicznych, mających wpływ na środowisko, zwłaszcza wody powierzchniowe i nie tylko na terenie gminy miejskiej Kraków -szukanie dobrych nawyków, form zagospodarowania wody - przeciwdziałania marnotrawstwu degradacji w środowisku miejskim -poznanie firm, zawodów zajmujących się uzdatnianiem i ochroną wód -stworzenie projektów maszyn (Lego Technics, WeDo) mogących pomóc w poznawaniu środowiska wodnego, zaprojektowanie obiektów chroniących stan wód (np. oczyszczalnia) w programie PConPlanner -poznanie, opis i wizualizacja ekosystemu rzecznego i schematu wód powierzchniowych za pomocą programów komputerowych 3D - PConPlanner -współpraca z ośrodkami badawczymi z gminy miejskiej Kraków

LICZBA GŁOSÓW: 1983

Szczegółowy opis projektu

Przygotowanie i opracowanie scenariuszy zajęć i wydanie 100 stronicowej broszury w nakładzie 50 sztuk dla prowadzących projekt, ale także dostępnej bezpłatnie dla nauczycieli i instruktorów z Krakowa. Projekt składa się z jednej lekcji tygodniowo trwającej od godziny do 1,5 godziny w każdej grupie. W ramach programu zostanie opracowanych 12 scenariuszy zajęć, które prowadzący będzie mógł zaadaptować do długości zajęć i liczebności grupy. Metody pracy podano wraz z formą ich zastosowania dla kilku pierwszych spotkań. Rozpatrując pozostałe można dokonać analogicznego przyporządkowania.Podstawowe, to dyskusja, burza mózgów, aktywizująca. Dwie pierwsze rozpoczynają zajęcia, a aktywizacja z klockami LEGO, programami 3D, programowaniem i szeroko pojętą pracą z komputerem jest podsumowaniem zajęć i zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Pozwala utrwalić, to co było przedmiotem zajęć w oryginalny, ciekawy sposób atrakcyjny dla dziecka. Uczestnicy posiadają konto do programu, w którym tworzą animacje, gry, więc mają do nich dostęp także w domu po zajęciach, dzięki czemu mogą oddziaływać na środowisko. Formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna są wykorzystywane na wszystkich zajęciach przez co będą one wystarczająco urozmaicone. Dla kilku pierwszych przykładów podano formy ich zastosowania. Dalej implementowane są analogicznie. Charakterystyka spotkań: spotkanie 1.: Zawody Przyszłości klucz wodnej jakości -poznanie założeń projektu, poznanie cząsteczki wody, zastosowania i roli w życiu człowieka, marnotrawstwo, zajęcia praktyczne aktywizujące -metody pracy: dyskusja (o wodzie, budowie cząsteczki) , burza mózgów (nad zastosowaniem i marnotrawstwem wody), aktywizująca (przygotowanie modelu wody w programie 3D, LEGO lub animacji) -formy pracy: zbiorowa (dyskusja), grupowa (burza mózgów, tworzenie mapy myśli) i indywidualne (praca z komputerem lub LEGO) spotkanie 2.: Świat rzek -poznanie terminu rzeka, system rzeczny, obieg wody w przyrodzie, znaczenie wód słodkowodnych, co kryje w sobie rzeka? -metody pracy: pogadanka, dyskusja, aktywizująca (przedstawienie obiegu wodnego w animacji lub świata rzecznego ewentualnie LEGO i wybudowanie modelu systemu rzecznego) -formy pracy: zbiorowa (dyskusja), grupowa (burza mózgów - mapa myśli), indywidualne (praca z komputerem, lego) spotkanie 3.: Płynie Wisła, płynie… -poznanie zastosowania rzek słodkowodnych np. do żeglugi śródlądowej, podstawowe informacje i ciekawostki o rzece Wiśle, wykorzystanie Wisły w Krakowie -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca (wybudowanie łodzi 3D lub zaprogramowanie gry wodne/ model statkuj) -formy pracy: zbiorowa (pogadanka, dyskusja), grupowa (burza mózgów), indywidualna (praca z komputerem i LEGO) spotkanie 4.: Podwodna cywilizacja -poznanie ryb i żyjątek zamieszkujących wody w Polsce, przedstawienie zagrożeń i form ochrony ich ekosystemu, przygotowanie gry - ryba szukająca pożywienia lub modelu ryby z ruchomymi elementami LEGO -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca -formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 5.: Woda w kranie -poznanie systemu zagospodarowania wód, znaczenia firmy wodociągowej, drogi jaką przebywa woda ze zbiornika do kranu w mieszkaniu, jakie urządzenia są niezbędne? zaprojektowanie modelu wodociągu 3D lub gry wykorzystującej ciśnienie hydrostatyczne -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 6.: Woda - właściwie po co? -znaczenie wody dla życia człowieka i zwierząt, w jakich procesach woda uczestniczy w naszym organizmie, do czego wykorzystujemy ją w domach, jak może być marnowana/zanieczyszczania - jak temu przeciwdziałać? stworzenie komputerowej gry karcianej i przyporządkowanie zagrożenia do remedium lub inna aktywizacja związana ze znaczeniem wody w organizmie -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 7.: Woda - właściwie po co? -przemysłowe zastosowanie wody, co niewłaściwego może dziać się z wodą, do czego może być używana? - żegluga -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 8.: Brudna woda? -kto i jak może zanieczyszczać wodę, jak można przywrócić wodzie utraconą jakość? znaczenie oczyszczalni ścieków w XXI wieku - przygotowanie gry w której wyłapuje się zanieczyszczenia fizyczne ze strumienia wody -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 9.: Wodne technologie -czy informatyka, fizyka i biologia mają znaczenie dla wody dzisiaj? zaprogramowanie kranu, który działa na pilota i potrafi oszczędzać wodę, analiza małych rozwiązań technicznych -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 10.: Wodne technologie -dalsze rozważania na temat technologii w przetwarzaniu wody, analiza dużych projektów, przygotowanie animacji, która zaprezentuje, jak można zaoszczędzić wodę dzięki technologiom -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 11.: Ja i woda - co mogę zrobić? -ja i dobre zachowania w oszczędzaniu wody w domu, co mogę zrobić, by zaoszczędzić? jakie działania zaproponować rodzicom? kolegom? stworzenie zbioru porad i opracowanie animacji przedstawiającej problem (np. marnotrawstwo wody) i remedium (np. zakręcanie kranu podczas mycia zębów) -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna spotkanie 12.: Jakaś zmiana? -podsumowanie wiadomości, które poznaliśmy w trakcie kursu, podkreślenie znaczenia wody w naszym życiu, dowolny projekt, -metody pracy: dyskusja, burza mózgów, aktywizująca, -formy pracy:zbiorowa, grupowa, indywidualna Zaproponowane zajęcia są pewną propozycją dla instruktorów. Najważniejsze jest wykorzystanie potencjału młodych odkrywców, dlatego przygotowane przez nas projekty będą miały charakter dogodny do optymalizacji i adaptacji do warunków poszczególnych grup. Jeśli uczestnicy sami opracują projekt w trakcie wstępu do zajęć, to instruktor będzie w stanie go wykonać, nawet jeśli nie jest to projekt zaproponowany przez nas, ale jest zgodny z tematyką poruszaną na spotkaniu. Do spotkań zostaną również opracowane eksperymenty wprowadzające, tak by pewne zjawiska dało się omawiać na podstawie przykładu i dzieci mogły bazować na doświadczeniu. W programowaniu i tworzeniu gier zostanie przygotowany problem związany z trudnościami np. zanieczyszczeniami, które użytkownik będzie musiał rozwiązać. Dodatkowo w okresie trwania projektu zostaną przeprowadzone trzy eventy ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży z rodzinami z cyklu ,,Zawody Przyszłości”, w trakcie których uczestnicy będą mogli poznać metody współczesnych badań, działań proekologicznych oraz firm i zawodów z nim związanych. Spotkania będą odbywać się w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00. Propozycja eventów: wydarzenie 1.: Woda w kranie - czy aby na pewno takie proste? Wizyta w firmie związanej z wodą, a wykorzystującą nowoczesne technologie. Poznanie drogi wody, którą musi ona przebyć, by pojawić się naszych domach oraz co dzieje się z nią, gdy już nam nie jest potrzebna? Kto czuwa nad tym procesem? Jak nowoczesne technologie są wykorzystywane w firmie wodociągowej i oczyszczalni? metoda: wykład, pogadanka, burza mózgów, gry dydaktyczne, realizacja zadań forma: zbiorowa (udział w prelekcji i pogadance), grupowa (burza mózgów i gra, udział w warsztatach), indywidualna(zadanie domowe - sprawdzić, co dzieje się z wodą w domu? czy nie jest marnowana?) wydarzenie 2.: Niesamowity świat nauki dla wody. Wizyta na jednym z wydziałów biologii w Krakowie, we współpracy z kołami naukowymi. Poznanie współczesnych zasad badania wody. Udział w warsztatach. metoda: prelekcja, dyskusja, burza mózgów, ćwiczebne forma: zbiorowa (udział w prelekcji, dyskusji), grupowa (burza mózgów, udział w zajęciach laboratoryjnych), indywidualna(udział w zajęciach laboratoryjnych) wydarzenie 3.: Woda nie tylko do picia. Wizyta w firmie lub instytucji badawczej związanej z OZE we współpracy z kołami naukowymi i poznanie Ekologicznych Źródeł Energii Odnawialnej - zwłaszcza tej związanej z wodą. metoda: prelekcja, dyskusja, burza mózgów, ćwiczebne forma: zbiorowa (udział w pokazie nowoczesnych źródeł energii), grupowa (wykonanie zadań)

Organizatorzy: