Przedszkole Edukacyjne im. Jana Amosa Komeńskiego Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie

"Woda - źródło życia na Ziemi"

Cel projektu

Projekt kierujemy do dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat), ich bliskich oraz lokalnej społeczności. Nadrzędnym celem projektu jest: • zachęcenie do prezentowania aktywnej postawy w odkrywaniu tajemnic świata przyrody i wobec jego problemów. • zwiększenie wiedzy dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania konkretnych działań poprawiających stan środowiska wodnego i zbiorników wodnych w najbliższej okolicy. Cele ogólne: • rozbudzenie świadomości ekologicznej, • poszerzenie wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniu, • stwarzanie okazji do obserwowania, oglądania, poznawania, przeżywania, doświadczania i badania Cele szczegółowe: • stworzenie sytuacji pozwalających na zrozumienie zależności między stanem czystości wody a istnieniem życia na ziemi, • uświadomienie wpływu człowieka na stan wód na ziemi oraz wskazanie na możliwości poprawiania go, • zachęcenie do gromadzenia literatury o tematyce przyrodniczej i częstego sięgania do niej dla wzbogacania własnej wiedzy z tej dziedziny, • stworzenie warunków do poznania właściwości wody i zjawisk przyrodniczych z nią związanych na drodze samodzielnych doświadczeń i dociekań oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. • wdrażanie dzieci do opieki na rybkami, kształtowanie poczucia odpowiedzialność i troski o kogoś innego! • wzbogacanie słownika dzieci słownictwem związanym z tematem projektu; • kształtowanie umiejętności pracy w grupach; • rozwijanie zainteresowań; • dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej; •rozwijanie umiejętności wnioskowania; kształtowanie myślenia przyczynowo - skutkowego.

LICZBA GŁOSÓW: 6596

Szczegółowy opis projektu

Naturalną potrzebą każdego człowieka jest dążność do poznawania i zrozumienia otaczającej go rzeczywistości. Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do odkrywania i zgłębiania tajników najbliższego otoczenia, gdyż jest pozbawiony niezdrowej rywalizacji i presji osiągania ocen. Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać. Działania badawcze w grupie przedszkolnej są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania. Z doświadczenia wiemy, że dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, podczas której w ciekawy sposób zdobywają wiedzę i przeprowadzają doświadczenia aktywizujące wszystkie analizatory, pozwalające dzieciom na samodzielne odkrywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków. Realizacja projektu „Woda - źródło życia na Ziemi” zaspokoi dziecięce potrzeby oraz zachęci do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomi wyobraźnię... Metody: czynne: • samodzielnych doświadczeń, • kierowania własną działalnością dziecka, • metoda zadań stawianych dziecku, • metoda ćwiczeń. percepcyjne: • obserwacji i pokazu, • przykładu. słowne: • rozmowy, opowiadania, zagadki, • objaśnienia i instrukcje, • żywe słowo. Formy: • indywidualna, • grupowa (zadanie wykonywane jest w 3 - 6 osobowych zespołach, których uczestnicy wzajemnie się uzupełniają i wspierają) • zbiorowa. Podstawowe formy pracy z grupą: • spacery, wycieczki, • obserwacje, • prezentacje, warsztaty • zabawy plastyczno – techniczne, muzyczno – ruchowe, konstrukcyjne. A o to co planujemy ... Rozpoczęcie projektu: zajęcia, które pozwolą maluchom zaplanować pracę: •„Komu potrzebna jest woda?” – rozmowa, szukanie skojarzeń, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami. •Próby stworzenia pierwszej siatki wiedzy dzieci – zebranie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń dzieci. •Sporządzenie listy pytań do ekspertów, którzy mogą udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania. •Lista ekspertów zaproszonych do przedszkola. •Lista miejsc, które chcielibyśmy odwiedzić. Realizacja projektu Działania w przedszkolu, czyli zajęcia, przeprowadzane doświadczenia, wizyty ekspertów, warsztaty ekologiczne, konkursy, wycieczki, piknik: a) aktywność językowa: - „Woda wokół nas” - zagadki słowne związane ze stanami skupienia wody i opadami atmosferycznymi. - „Woda na Ziemi” - praca z mapą - „Woda źródłem życia?” – rozmowa z dziećmi. - „Do czego potrzebujemy wody?”-dzieci przyglądają się ilustracjom i prowadzą z nauczycielką rozmowę na temat wykorzystywania wody w przedszkolu. - Słuchanie utworów literackich: M. Jankowski pt. „Woda, czyli wszystko zaczyna się w chmurach”; J. Papuzińska pt. „Chora rzeka” ; B. Forma pt. „Czysta woda”; J. Tuwim pt. „Rzeczka”; B. Kossowska pt. „Dar natury” - „Kto żyje w wodnych głębinach?”- dzieci oglądają zgromadzoną literaturę na temat życia w wodach i na jej brzegach, samodzielnie próbują określić temat zajęć. Poznają pojęcia „ekosystem słodkowodny”, „ekosystem słonowodny”, wymieniają i wskazują zbiorniki wodne, należące do tych ekosystemów, klasyfikują stworzenia w nich żyjące. - „Woda jest...” – zabawa słowna w skojarzenia. - „Jak myślisz?”-dzieci tworzą krótkie wypowiedzi odpowiadając na pytania: co mogą mówić drzewa, gdy długo nie pada deszcz?, o czym marzą kwiaty, gdy brak im wody?, o co poproszą ryby, gdy wysycha jezioro, w którym żyją?, co czują ludzie, gdy przez długi czas z kranu nie płynie woda? - „Jak woda wędruje w przyrodzie?” – zapoznanie dzieci z obiegiem wody. - „Wodne kalambury” - wybrane dzieci przedstawiają za pomocą ruchu czynności codzienne związane z wodą: mycie rąk, zębów, mycie naczyń, okien, kąpiel, prysznic, pływanie w basenie, podlewanie kwiatów, przygotowanie herbaty, gotowanie. Pozostałe dzieci odgadują nazwy prezentowanych czynności. b) aktywność matematyczna - „Czy tyle samo wody?” – zajęcia pomagające dzieciom zrozumienie pojęcie: objętość. - Próby mierzenia płynu. Odmierzanie wody. Wprowadzenie umów stosowanych przez dorosłych, a dotyczących mierzenia objętości : pół litra, litr, dwa litry c) aktywność badawcza - „Jaka jest woda?” – badanie wielozmysłowe: słuch, wzrok, smak, dotyk - „Woda jest...” – zabawa pozwalająca zrozumieć stany skupienia wody w przyrodzie. Oglądanie przez lupę. - „Co pływa, a co tonie?” Dziecko zbada, które przedmioty toną, unoszą się pod powierzchnia wody, pływają na powierzchni wody, jaka siła wypycha niektóre do góry, przeprowadzi doświadczenie i spróbuje wyciągnąć wnioski. - „Co rozpuszcza się w wodzie, a co nie?”, -„Co się dzieje, gdy woda zamarza?” Oznaczenie poziomu wody w butelce i zamrożenie, dokonanie porównania poziomu wody, wyciąganie wniosków. - „Prośba wody” Zachęcenia do porównania ilości zużytej do mycia zębów wody z wykorzystaniem kubka oraz odkręconego kranu. - „ Poszukiwacze” Odnalezienie w przedszkolu miejsc, w których przecieka woda, wspólne naprawienie usterki. - „Roślinom chce się pić” Umieszczenie kwiatka w słoiku z zabarwioną wodą, obserwacja zmiany koloru kielicha kwiatowego. - „Kolorowe czary” Ukazanie palety barw podczas mieszania wody z farbą niebieską. Jaki kolor może mieć woda? Malowanie wody o różnych odcieniach. - „Hodowla fasoli” Obserwacja zmian zachodzących podczas wzrostu rośliny. Podlewanie fasoli, woda niezbędna do jej wzrostu. - „Badanie czystości wody z różnych źródeł” Podczas spaceru i zabaw w ogrodzie dzieci za pomocą strzykawek pobierają próbki wody z kranu, konewki, kałuży lub rynny. Po powrocie zlewają je do zlewek lub przezroczystych szklanek i porównują zebrane próbki. - „Budujemy prosty filtr do oczyszczania wody” Budowanie filtra wodnego przez dzieci podzielone na grupy - „Oczyszczamy wodę za pomocą prostego filtra” - praca w zespołach Dzieci przelewają przez swoje filtry odpowiednie próbki wody, obserwują, co się dzieje, następnie próbują udzielić odpowiedzi na pytania nauczycielki. - „Szron – lodowy malarz” Pokazanie zjawiska zamarzania pary wodnej w niskich temperaturach. - „Hodowla kryształów” Poznanie właściwości parowania wody i powstawania kryształów - „Chmurka w butelce” Pokazanie zjawiska skraplania się pary wodnej - „Chmura i deszcz” Pokazanie, że chmury deszczowe tworzą się poprzez parowanie wody pod wpływem wysokiej temperatury i składają się z wielu kropel. Krople ze sobą łączą się i stają się tak ciężkie, że opadają na ziemię w postaci deszczu. - „Co na wodzie ożywa?” Dziecko zbada zmiany kształtu papieru pod wpływem wody ( papierowy kwiat rozwija się) - „Woda wędrowniczka” przybliżenie dzieciom zagadnienia obiegu wody w przyrodzie; zapamiętanie nazw zbiorników wodnych (ocean, morze, jezioro, staw). - „Zasoby wody pitnej na Ziemi” Pokazanie dzieciom stosunku wody słonej do słodkiej na Kuli Ziemskiej - „Nasze akwarium” - zakup do przedszkola akwarium. Założenie własnej hodowli i poznanie wyposażenia akwarium: karmnik, grzałka, żarówka, filtr, termometr, oraz potrzeb ryb akwariowych: pokarm, światło, czysta woda, odpowiednia temperatura wody. Zakup i zaprezentowanie dzieciom rybek akwariowych, różnych gatunków hodowanych w domowych akwariach: skalar, welon, mieczyk, glonojad, złota rybka. Zwrócenie uwagi na różne kolory, kształty, wielkość rybek. Wdrażanie dzieci do opieki na rybkami, kształtowanie poczucia odpowiedzialność i troski o kogoś innego! Świat roślin i ryb zamknięty w akwarium jako mikro ekosystemie umożliwia codzienny kontakt z naturą, rozwija chęć poznania fascynującego podwodnego świata, a bogactwo barw i form mieszkańców akwarium, możliwość obserwacji niepowtarzalnych i ciągle zachodzących w nim zmian. d) aktywność plastyczna - „Życie w wodzie i na jej brzegach” -makieta. Dzieci wspólnie z nauczycielką wykonują w kąciku przyrody wybrany ekosystem wodny: kompletują niezbędny materiał, rekwizyty, planują rozmieszczenie poszczególnych sylwet, uczestniczą w ich przypinaniu oraz umieszczaniu odpowiednich napisów. - Stworzenie albumu „Wodą malowane” – praca plastyczna techniką mokre na mokrym. - „Wędrówka kropelki wody” – stworzenie książeczki obrazkowej wg pomysłu dzieci. - „Woda” – grupowa praca plastyczna techniką kolaż. - Wykonanie figurki wody z masy solnej wg pomysłów dzieci. - „Kropelkowe obrazki” - dzieci rozdmuchują przez słomki kolorową wodę po kartkach. Prezentują swoje prace, opowiadając o nich i nadając im tytuły. e) aktywność muzyczna - „Wodne odgłosy” - zagadki słuchowe -„Wodny koncert” - improwizacja muzyczna z wykorzystaniem zróżnicowanych naczyń szklanych wypełnionych różną ilością wody. - „Opowieść o kropelce”- zabawa muzyczno – ruchowa inspirowana metodą aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss - „Taniec morskich fal” - zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem niebieskich szarf do utworu „Nad pięknym modrym Dunajem” Johana Straussa. - „Taniec kropelek deszczu” - dzieci improwizują taniec kropel do utworu „Wielki walc” Piotra Czajkowskiego. f) aktywność ruchowa - zabawy ruchowe: „Skoki przez kałuże”, „Zabawa w obłoczki” - „Butelkowe kręgle”, „Gimnastyka z butelkami” - dzieci wykonują ćwiczenia, wykorzystując plastikowe butelki wypełnione do połowy wodą. g) aktywność teatralna - „Co czujesz?”- scenki pantomimiczne. Dzieci wyrażają mimikę oraz gestem swoje uczucia i wrażenia, towarzyszące im podczas spaceru nad „chorą”, a potem „zdrową rzeką”. - „Jestem kropelką wody” – zabawa dramowa. -Wykonanie różnych elementów dekoracyjnych i gadżetów do przedstawienia. Wizyty ekspertów • Spotkanie z biologiem, hydrologiem, laborantem, wędkarzem. •Przeprowadzenie wywiadów z ekspertami, uczestniczenie w prowadzonych przez nich zajęciach, oglądanie przyniesionych przez nich przedmiotów. • Spotkanie edukacyjne z ratownikiem wodnym – warsztaty pt.: „Bezpieczne wakacje nad wodą” •Spotkanie edukacyjne z lekarzem - pogadanka pt. „Dlaczego woda jest ważna dla zdrowia?” •Spotkanie edukacyjne z hodowcą rybek - pogadanka pt.: „ Ryby potrzebują do życia nie tylko wody”. Zakładanie akwarium w przedszkolu. • Warsztaty ekologiczne pt. „Woda - Niebieska Planeta” prowadzone przez ODE Źródła • Warsztaty ekologiczne pt. „Woda” prowadzone przez Edukacja Ekologiczna. • Przygotowanie dokumentacji z zajęć przeprowadzonych przez ekspertów – fotografii, rysunków. Zajęcia terenowe „Na tropie” – poszukiwanie wody na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego. Dzieci poszukują w miejsc, w których znajduje się woda i opowiadają o nich. Rozmawiają o tym, do czego służą te miejsca oraz co dzieje się z wodą, która jest w nich używana. •Wycieczka piesza do sklepu z żywnością – zwrócenie uwagi na rodzaje sprzedawanych wód. •Wycieczka do sklepu zoologicznego. Dzieci będą mogły zaobserwować podwodne rośliny i różne gatunki rybek akwariowych, poznać ich nazwy, dowiedzieć się jak należy o nie dbać i czym je karmić. Wspólny zakup rybek i sprzętu potrzebnego do założenia akwarium w przedszkolu. •Wycieczka piesza do ogrodów działkowych - zwrócenie uwagi na źródła wody. •Wycieczka piesza do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie. Zwiedzanie miejskiej oczyszczalni ścieków, zapoznanie z procesem oczyszczania wody. •Wycieczka piesza do ujęcia wody i stacji uzdatniania wody. Zapoznanie ze sposobem poboru wody dla naszego miasta. •Wycieczka na „Patyki” - zbiornik retencyjny na rzece Pilsi. Pobieranie próbek wody • Wycieczka autokarowa do Łodzi. Zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki -EC1. • Wycieczka autokarowa do Bełchatowa. Zwiedzanie GIGANTÓW MOCY i projekcja bajki pt. „Przygody kropelki”. Przejazd do szkółki leśnej w Borowinach na spotkanie z leśniczym oraz ognisko z kiełbaskami. Zakończenie projektu, czyli badamy, co już wiemy, bierzemy udział w konkursie rodzinnym, organizujemy piknik rodzinny "Przedszkolne Święto Wody", wystawiamy przedstawienie dla bliskich oraz dzieci z innych przedszkoli, zajęcia otwarte dla rodziców: •Przygotowanie nowej, aktualnej siatki wiedzy dzieci. Sprawdzenie, czy uzyskaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, analiza pod kątem, kogo jeszcze możemy zapytać i czy jest to możliwe? •Podsumowanie stanu wiedzy poprzez dzielenie się spostrzeżeniami, zdobytą wiedzą. •Zorganizowanie Przedszkolnego Święta Wody - Piknik Rodzinny •Udział dzieci w konkursie grupowym „Co wiem o wodzie?”. •Wystawienie przedstawienia w przedszkolu przez dzieci dla rodziców, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy, na postawie tekstów literackich i utworów muzycznych. •Prezentacja zdobytej wiedzy poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców. •Prezentacja dziecięcych prac plastycznych związanych z tematem projektu. •Zaproszenie gości – rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego na prezentację całkowitego dorobku dzieci.

Organizatorzy: