Przedszkole nr 57 w Warszawie

"Lata-sie na tarasie"

Cel projektu

Celem głównym jest zachęcanie dzieci do poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka (urbanizacja miasta) i pokazanie sposobu na podjęcie działań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju środowiska rekompensując przyrodzie straty poczynione przez człowieka. Cele realizacji projektu: Dzieci: 1. Poznawanie wyglądu, nazw, warunków życia, sposobu pobierania pokarmu i zachowań owadów charakterystycznych dla roślinności miejskiej 2. Przezwyciężanie uprzedzeń i animozji do owadów, również tych żądlących (murarka i trzmiel) poprzez poznanie i rozumienie ich zachowań oraz szanowanie ich prawa do życia 3. Poznanie wyglądu i nazw roślin będących stołówką owadów z hotelu oraz sposobów ich pielęgnacji (warunki uprawy) 4. Dowiadywanie się o problemie wymierania owadów w ostatnich latach (pestycydy i monokulturowe uprawy). 5. Rozumienie potrzeby zachowania różnorodności gatunkowej 6. Poznanie i zrozumienie zależności łączących świat roślin i owadów – obopólna korzyść: stołówka dla owadów a zapylenie kwiatostanów 7. Badanie wpływu działalności owadów na owocowanie drzew w naszym ogrodzie przedszkolnym 8. Rozumienie działalności człowieka rekompensującej przyrodzie odebrane jej elementy ekosystemów => w zamian za likwidację naturalnych kryjówek konstruowanie schronień 9. Badanie przez obserwowanie i omawianie z nauczycielką (będącą instruktorem ekologii) stworzonych przez człowieka nowo-powstającego ekosystemu powiązań organizmów żywych ze skonstruowanymi przez człowieka schronieniem 10. Dostrzeganie i rozumienie możliwości i konieczności działań ludzi w tym dzieci na rzecz zrównoważonego rozwoju – dla każdego jest miejsce na Ziemi 11. Rozumienie zaspokajania potrzeb ludzi, rozwoju miast i urbanizacji bez konieczności niszczenia środowiska przyrodniczego. 12. Dowiadywanie się o powstawaniu hoteli dla owadów na terenie Warszawy i łatwości adoptowania miejskich pomysłów na potrzeby lokalne 13. Inspirowanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do podejmowania działań mogących przyczynić się do zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego 14. Propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej poza murami sal 15. Ukazanie sposobu wykorzystania zbędnych donic ceramicznych, cegieł, palet i innych materiałów przydatnych do konstrukcji hotelu – recykling. 16. Dostrzeganie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego typu: patyczki, szyszki, kawałki kory do wypełnienia konstrukcji hotelu. 17. Integrowanie dwóch najważniejszych dla dziecka środowisk: przedszkole i dom (rodzice) podczas wspólnego wznoszenia konstrukcji, inauguracji hotelu, obserwacji przyrodniczych i wymiany spostrzeżeń poczynionych na mieszkańcach hotelu.

LICZBA GŁOSÓW: 8215

Szczegółowy opis projektu

W ramach realizacji projektu Od marca 2014  Zaplanowanie działań: w pierwszym tygodniu marca rada pedagogiczna przedszkola koordynowana przez jedną z nauczycielek będącą instruktorem ekologii opracuje program będący planem pracy dydaktyczno – wychowawczej.  Realizacja planu pracy dydaktyczno – wychowawczej rozpocznie się w drugim tygodniu marca we wszystkich grupach wiekowych. Będzie miała na celu zainteresowanie tematem dzieci 3, 4 i 5 letnich. W wyniku realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej pt.: „Lata-sie” dzieci na podstawie literatury dziecięcej, barwnych fotografii i wybranych fragmentów filmów przyrodniczych, poznają cechy charakterystyczne środowiska przyrodniczego: ogród, poznają wygląd i zachowania wybranych (popularnych) bezkręgowców zamieszkujących ogród (trzmiele, biedronki, motyle, pszczoły…), ich zachowania (sposób pobierania pokarmu, poruszania się, rozmnażania, odgłosy). Dzieci poznają zabawy i piosenki o owadach m.in. „Pszczółka śpi w ogrodzie”, „Tylko biedronka nie ma ogonka”, „Dwa motylki się spotkały”, „Ja zielony polny konik”, „Siadła biedronka na krzaczku róży”. Wzbogacamy kąciki książki o pozycje poświęcone owadom m.in. „Podpatrujemy owady i pająki” z serii „Odkrywam świat przyrody” a kąciki przyrody o Pudełka z lupą i miarka do obserwacji owadów.  W ramach realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego „Lata-sie” nauczycielki w każdej grupie wiekowej zapoznają dzieci z rolą owadów zapylających jaką pełnią w świecie przyrody za pomocą historyjki obrazkowej: Od kwiatu do owocu. Dzieci dowiedzą się, że bez owadów życie na Ziemi stoi pod znakiem zapytania. Za pomocą procesów myślowych; kojarzenia i analizy a także śledzenia związku przyczynowo – skutkowego zrozumieją, że owady (choć maleńkie i czasem przerażające bo żądlące) są niezbędnym elementem ekosystemu.  Dzieci obejrzą „Film o pszczołach” a także wybrane odcinki z serii „Przygody Pszczółki Mai”  W ramach realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej dzieci dowiedzą się: skąd się bierze miód? Oraz jaką rolę pełni w medycynie naturalnej i jakie ma znaczenie dla człowieka.  W ramach realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej dzieci dowiedzą się o pożyteczności owadów drapieżnych, które chronią rośliny przed szkodnikami na przykładzie biedronki i mszyc.  W ramach realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej „Lata-sie” dzieci z każdej z grup wraz ze swoimi nauczycielkami odbędą piesze wycieczki po okolicy (dwa miejsca) i poprzez analizę obserwacji (przy wsparciu nauczycielek szczególnie 3-latki) ocenią: czy w okolicy naszego przedszkola owady mają dość jedzenia i schronienia, aby mogły i chciały tu przylatywać, mieszkać, rozmnażać się? Nauczycielki omówią na miejscu gdzie już powstaje budynek hali Bazaru Szembeka i na przeznaczonym do likwidacji terenie nieużytków jak człowiek stawiając budynki i otaczając je chodnikami pozbawia owady schronienia  W ramach realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego „Lata-sie” dzieci pod okiem nauczycielek będą obserwowały jak pan dozorca przygotowuje glebę w części ogrodu sąsiadującej z tarasem pod wysiew kwiatów łąkowych  Młodsze dzieci będą obserwowały jak 5-latki wraz z nauczycielką odchwaszczają rabatę na kwietny ogródek  Starsze dzieci (4,5-latki) pojadą na wycieczkę (środkami komunikacji miejskiej) na Pola Mokotowskie, aby zobaczyć hotel dla owadów i poznać jego budowę (wyposażenie) i przeznaczenie oraz znaczenie  Wszystkie dzieci zobaczą zdjęcia i filmy z Internetu zawierające obrazy przedstawiające różnorodność konstrukcji hotelowych wznoszonych przez człowieka dla owadów – zrozumieją, że człowiek nie tylko zabiera przyrodzie przestrzeń, ale daje jej coś w zamian np. hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków itp. Od kwietnia 2014  Dalsze rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez gromadzenie i wspólne oglądanie i omawianie barwnych fotografii, albumów, fragmentów filmów przyrodniczych - rozmiłowanie dzieci w przyrodzie i świecie owadów  Wymiana wiadomości pomiędzy grupami, zajęcia koleżeńskie o tematyce owadziej, wzbogacanie przedszkolnych kącików książki o pozycje poświęcone mieszkańcom ogrodów  Gromadzimy materiał do konstrukcji hotelu; zakupy palet, cegieł i dachówek. Zbieranie szyszek, patyczków.  Młodsze dzieci obserwują jak 5latki pod okiem nauczycielek mieszają nasiona roślin łąkowych i polnych (skład mieszanki Łukasz Łuczaj – gospodarstwo Dziki Ogród) z piaskiem (wg instrukcji z Programu edukacyjnego na rzecz rozwoju zrównoważonego ogród ostoja zwierząt podręcznik dla nauczyciela str. 46) i wysiewają kwietny ogródek  Doglądanie siewek w kwietnym ogródku (nie dopuszczamy do przeschnięcia)  Dzieci są świadkami pojawienia się na przedszkolnym tarasie skrzynek, donic i ziemi ogrodowej  Odbywa się montaż moskitier w oknach na tarasie  Konstruowanie przez dzieci z najstarszej grupy (5latki) i nauczycielki z pomocą rodziców hotelu dla owadów  Instalacja kamery rejestrującej życie mieszkańców hotelu oraz oprogramowania rejestrującego  Organizacja pikniku rodzinnego i inauguracja hotelu dla owadów w ramach projektu „Lata-sie na tarasie” Od maja 2014  W zależności od prognoz: sadzenie roślin miododajnych w skrzynkach i zawieszanie ich na tarasie  Codzienne doglądanie kwietnego ogródka  Obserwowanie owadów pojawiających się na tarasie i kwietnej łące – nie płoszenie ich, wymiana spostrzeżeń, ćwiczenie cierpliwości, próby chwytania owadów i bliższej obserwacji z użyciem pudełek do obserwacji owadów, wypuszczanie na wolność każdego latasia.  Obserwowanie aktywności owadów na wiśni stykającej się z dolnym brzegiem tarasu, na którym stoi hotel  Podglądanie owadów mieszkających w hotelu przez kamerkę umieszczoną wewnątrz konstrukcji – dalsze rozbudzanie w dzieciach zainteresowań życiem owadów; trzmieli i murarek  Wizyty dzieci w okolicznych przedszkolach i szkołach podstawowych z zaproszeniami do odwiedzania naszego tarasu, oglądania jego mieszkańców i inspirowania się do działań we własnych ogródkach i tarasach szkolnych i przedszkolnych  Wywieszanie plakatów w okolicy przedszkola i powstających budów, informujących o powstałym projekcie „Lata sie na tarasie” i uspokojenie miłośników przyrody o los owadów, które straciły miejsca bytowania, ale zyskały nowe w Przedszkolu nr 57 na ul. Pustelnickiej 35  Zaproszenie przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Praga Południe  Zaproszenie przedstawiciela lokalnej prasy „Mieszkaniec”  dzieci nabiorą przekonania, że owady uważane za groźne, bo posiadające żądła niedrażnione są łagodne i chętnie poddają się obserwacji  dzieci z łatwością dostrzegą proces zapylania kwiatostanów i zobaczą efekty pracy gości hotelu na sąsiadującym z tarasem drzewie gdy zawiążą się owoce wiśni  zgromadzimy dokumentację fotograficzną z odwiedzin owadów na przedszkolnym tarasie W czerwcu 2014:  cieszymy się efektami naszych działań; owady odwiedzają nasz taras, ogród przedszkolny i hotel  dzieci dbają o wygląd otoczenia, podlewają rośliny na przedszkolnym tarasie, gromadzą się przy kwietnej łące i zachwycają różnorodnością świata roślin i zwierząt w sercu warszawskiej Pragi Południe  dzieci widzą efekty pracy owadów zapylających, bo na wiśni zawiązały się owoce i z dnia na dzień dojrzewają  dzieci są opanowane w kontakcie z przyrodą, bo rozumieją ją i szanują jej prawa  Rodzice są dumni, że ich dzieci trafiły do takiego przedszkola, które chce i potrafi pokazać zależności człowieka od przyrody i na odwrót, ale i nauczyć młode pokolenie jak współgrać, współżyć, współistnieć z przyrodą szanując ją i miłując W czerwcu sporządzimy sprawozdanie z realizacji projektu i będziemy dumni, że przyczyniliśmy się do wychowania dzieci z naszego przedszkola w przekonaniu, że chcieć to znaczy móc i, że człowiek potrafi i rekompensuje przyrodzie straty jakich sam jest autorem w procesie urbanizacji miasta.

Organizatorzy: